Tisztelt „Devizahitelesek”! Szakértőnk Dr. Léhmann György javaslata

Folyamatban lévő bírósági végrehajtás esetén a devizában nyilvántartott kölcsönnek adósai részére javaslom az alábbiakat:

Annak a közjegyzőnek címezve, aki a közjegyzői záradékot kiállította, 4 példányban az alábbi végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet megfelelő módon kitöltve ajánlott küldeményként juttassák el, majd ezzel a törlésre irányuló kérelemmel felszerelve az alábbi végrehajtási kifogást tartalmazó iratot megfelelő módon kitöltve négy példányban az adós lakóhelye szerint illetékes bíróságnak címezve, de a végrehajtást elrendelő végrehajtónak megküldve ajánlott küldeményként küldjék el. A végrehajtási kifogást a végrehajtónak bármely intézkedése kézhezvételétől számított 15 napon belül tehetik meg, és az egyik példányra 5.000.-Ft. okmánybélyeget ragasszanak rá. A végrehajtási kifogásban a végrehajtás felfüggesztését is kérik.
—————————-
A közjegyzőtől kért törlési kérelem elutasítása esetén az ezt tartalmazó közjegyzői irat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel éljenek ahhoz a Törvényszékhez, melynek területén a Közjegyző tevékenykedik, és a négy példányban Közjegyzőnek megküldött, de Törvényszéknek címzett irat egyik példányára 10.000.-Ft. okmánybélyeget ragasszanak rá.
—————————
Amennyiben a törlés megtörtént, küldjék meg az erről szóló határozatot a végrehajtónak a végrehajtás megszüntetése végett.

Természetesen a mellékletben is küldöm az iratokat, onnan látom célszerűnek kimásolni azzal, hogy azt mindenki szabadon használja, de senki ennek használatával kapcsolatosan jövedelemre ne tegyen szert.

                  végrehajtás-végrehajtási-kifogás
Léhmann György
——————————————-

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. – tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata  e-mail: lehmann@invitel.hu

közjegyző részére

 Tisztelt Közjegyző Úr/Nő!

 ……………………………………. Kjő. számu, ……………………… adósok elleni pénzkövetelés végrehajtási iránti ügyben hozottvégrehajtási záradék

t ö r l é s é t

a Vht. 212. § 1. bek-e alapján kérjük az alábbiakra tekintettel:

A szerződésnek ahhoz, hogy jogkövetkezmények származhassanak belőle, érvényesnek kell lenni, azaz nem lehet semmisség okából érvénytelen a szerződés. Következik ez a megállapítás az 1/2010. (VI. 28.) PK Vélemény alábbi rendelkezéseiből:

 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről

2. Az érvénytelenség általános jogkövetkezménye az, hogy az ilyen ügyletre nem lehet jogot alapítani, vagyis a felek által célzott joghatások nem érhetők el. Ez az a jogkövetkezmény, amelyet semmisség esetén a bíróságnak hivatalból kell alkalmaznia, illetve amelyre – ha törvény kivételt nem tesz – bárki határidő nélkül hivatkozhat.

 ) A szerződés érvénytelensége azt jelenti, hogy az ilyen ügyletnek nincs kötelem keletkeztető hatálya, az ilyen szerződés joghatás kiváltására alkalmatlan. A Ptk. 198. § (1) bekezdés terminológiáját használva: az érvénytelen szerződés nem hoz létre kötelezettséget a szolgáltatás teljesítésére, illetve jogosultságot a szolgáltatás követelésére. Az érvénytelenség általános jogkövetkezménye tehát az, hogy az ilyen szerződéshez nem fűződhetnek a felek által célzott joghatások.

Álláspontom az, hogy a KÖLCSÖNSZERZŐDÉS semmis, érvénytelen, ebből következően alperesnek nincs joga ellenem a szerződés folytán bekövetkezett jogkövetkezményekkel kapcsolatosan semmiféle végrehajtási eljárást indítani.

 Az ide mellékelt Kúriai ítéletre ebben az eljárásban hivatkozom az alábbiak szerint.

Az ítélet rendelkező része

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Gfv.VII.30.078/2013/14.szám

k ö z b e n s ő   í t é l e t e t:

A Kúria a jogerős közbenső ítéletet azzal tartja fenn hatályában, hogy a felek között 2006. november 14-én létrejött kölcsönszerződést érvényessé nyilvánítja akként, hogy a szerződés részét képező devizavételi és –eladási árfolyam közötti eltérés, mint költség 1% (deviza-középárfolyamtól +/-0,5%).

 Utána az indokolása ennek az ítéletnek többek között a következőket tartalmazza:

 Az érvénytelenségi ok az adott tényállás mellett a fogyasztó nem megfelelő formában történt tájékoztatása egy, a fizetési kötelezettségeire kiható, bár az összefizetési kötelezettséghez viszonyítottan egyértelműen nem jelentős költségről. Ugyanakkor megállapítható, hogy az árfolyamrés mértéke a szerződésben szereplő THM-ben ténylegesen értékelésre került. A felperes pedig az I. r. alperes által alkalmazott árfolyamrés mértékéről az I. r. alperes által közzétett nyilvános adatokból tájékozódhatott. A THM kiszámításakor, a szerződés megkötésekor, a folyósításkor, a törlesztések kezdeti szakaszában egészen 2008 októberéig az árfolyamrés mértéke a deviza-középárfolyam +/- 0,5 % volt. Lényegében az érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánítása során a Kúriának az adott tényállás mellett nem volt más feladata, mint az, hogy a THM kiszámításakor, illetve a szerződés megkötésekor irányadó árfolyamrés mértékét vagy a vételi és eladási árfolyam közötti eltérés mértékét kifejezetten is a szerződés részévé tegye. Az adott tényállás mellett úgy lehet tekinteni, hogy a szerződéses konszenzus e vonatkozásban fenn is állt a felek között a szerződéskötés időpontjában. Amennyiben a szerződés időtartama alatt az árfolyamrés, a vételi és eladási árfolyam közötti eltérés nem változott volna, egyéb jogkövetkezménye a szerződés perbeli „formainak” tekinthető hiányosságának nem lenne, mint az érvénytelenségi ok kiküszöbölése, vagyis annak ítélettel történő rögzítése, hogy az árfolyamrés a deviza-középárfolyam +/- 0,5%, a vételi és az eladási árfolyamok közötti különbözet 1%. Jelen ügyben azonban ismert, hogy a fenti mértékű árfolyamrés helyett az I. r. alperes +/- 1% árfolyamrést alkalmazott 2008 októberétől anélkül, hogy adat merült volna fel arra, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra irányadó szabályokat figyelembe vette volna. Tehát az érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánításának a peres felek között elszámolási jogkövetkezménye is lehet.

A Kúria a fent kifejtettekre tekintettel a Pp. 275. § (3) és (4) bekezdése alkalmazásával a rendelkező részben írtak szerint rendelkezett az érvénytelenség okának megszüntetéséről és a szerződés érvényessé nyilvánításáról.

Tekintettel arra, hogy a mi szerződésünk a Kúriai ítélet által vizsgált szempontból azonos tartalmú, azaz ugyanúgy nem tartalmaz minden költségelemet mint a Kúria által vizsgált szerződés, kétségtelenül és bizonyítottan megállapítható a Kúriai döntést követve, hogy a Hpt. 213. § szerződés megkötése kori rendelkezéseire tekintettel a végrehajtás alapjául szolgáló végrehajtási záradék törvénysértő.

Siófokon 2013. …………………….. napján.

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. – tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata  e-mail: lehmann@invitel.hu

==========================================================================

Tisztelt ……………………. Járásbíróság

………………………………. önálló bírósági végrehajtónak

……………………………………. végrehajtó ügyszámu ………………………………….. adósok elleni,

 ………………………………………………………………………………

végrehajtói intézkedésre tekintettel

 v é g r e h a j t á s i   k i f o g á s t

terjesztünk elő, és kérjük a fenti végrehajtói intézkedések hatályon kívűl helyezését.

———————————-

Indokolásként előadjuk azt, hogy az ide mellékelt, végrehajtási záradék törlését kérelmező iratunkat ………………………………. közjegyzőhöz ajánlottan 2013. ……………………….-én juttattuk el.

Tekintettel arra, hogy a végrehajtási eljárásokban soron kívűl kell intézkedni, várható az, hogy rövid időn belül a törlési kérelmünk elintézésre kerül, és abban bízunk, hogy a végrehajtási eljárás a törlés folytán megszünik.

Erre tekintettel lehetséges az, hogy a fenti végrehajtó intézkedés érvénytelen végrehajtás eredménye, és ezt elkerülni szándékozva

 k é r j ü k

az alábbi jogszabályhelyre tekintettel a végrehajtás felfüggesztését is.

Vht. 48. § (3) bek.:  „A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtást, ha az adós a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és az adóst a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották rendbírsággal.”

Siófokon 2013. …………………….. napján.

 Fenti iratom első példányán 5.000.-Ft. eljárási illeték leróva!

 

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!