ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy a civilosszefogas.hu domain alatt működő honlap  („Honlap”) látogatóit, illetve a Szabályzat olvasóit tájékoztassa a Civil Összefogás Közhasznú  Alapítvány működésével összefüggő adatkezelésekről a személyes adatok védelmét szabályozó  jogszabályok, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Rendelet”),  valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően. 

Az adatok feldolgozását, tárolását és kezelését a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány  (adatkezelő) végzi. 

I. Az adatkezelő és elérhetőségei 

Név: Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 

Székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. I/1. 

Adószám: 18003534-2-41 

Nyilvántartási szám: 03-01-0000170 

E-mail: info@civilosszefogas.hu 

Weboldal: https://civilosszefogas.hu/ 

II. Értelmező rendelkezések  

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel  kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A  személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az  érintettel helyreállítható (amennyiben az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel,  amelyek a helyreállításhoz szükségesek). 

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy  pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti  tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a  bűnügyi személyes adat. 

Adatalany/érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül  vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például  az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,  lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,  zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának  megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására  alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,  az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval  végrehajtatja. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján  – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását  végzi. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes  adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében  szükséges az írásos forma. 

Tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a  hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az  adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és  jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés  időtartamáról, illetve arról, hogy kik jogosultak az adatok megismerésére. A tájékoztatásnak  magába kell foglalnia az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit is. 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozatával személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés  megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni  műszaki és szervezési megoldások rendszere. 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem  lehetséges. 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott  időre történő korlátozása céljából. 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem az Európai Gazdasági Térség tagja. III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek  

A személyes adatok:  

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell  végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne  kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének  megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű  archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból  történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);  

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a  szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg  kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes  adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a  személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,  amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai  célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme  érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is  figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);  

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések  alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok  jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy  károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).  

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés  igazolására („elszámoltathatóság”). 

IV. Adatkezelések 

Az adatkezelő megnevezése: Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (Székhely: 1027 Budapest,  Vitéz utca 5-7. I/1.; Adószám: 18003534-2-41; Nyilvántartási szám: 03-01-0000170; E-mail:  info@civilosszefogas.hu)  

Az adatkezelés megnevezése: Személyhez kapcsolódó adatok tárolása és kezelése. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. Tv. 5. § (1) a)). Az adatkezelő weboldala: https://civilosszefogas.hu/ 

A tényleges adatkezelés helye: 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. I/1. 

Az adatkezelő harmadik országba, nemzetközi szervezet vagy harmadik személy részére nem  továbbít semmilyen személyes adatot, azokat csak saját adminisztrációs célra használja. A  megadott személyes adatokhoz kizárólag a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának  vezetőségi tagjai, az internetes oldal adminisztrátora, valamint azok az esetleges munkavállalók  férhetnek hozzá jogosultság alapján, akiknek a személyes adat megismerése adatkezelési céljuk  megvalósításához elengedhetetlen. 

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében  foganatosítja az elvárható technikai és szervezési intézkedéseket, biztosítja az adatok védelmét,  és kialakítja a hazai és nemzetközi jogszabályok betartásához szükséges eljárási szabályokat. 

Az adatkezelő technikai és szervezési intézkedéseket foganatosít az adatkezelés jellege, hatóköre,  körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő,  változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével. A megadott személyes adatok  kezelése a jogszabályokkal összhangban történik. Az intézkedések felülvizsgálata az adatkezelő  feladata, aki azokat szükség esetén naprakésszé teszi. 

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány nem engedi a kezelt személyes adatokhoz történő  jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, továbbítását, nyilvánosságra hozását,  törlését vagy megsemmisítését, valamint védelmet biztosít a véletlen megsemmisülés és sérülés  ellen.

1. Csatlakozás 

Az érintettek köre: a weboldalon regisztráló (csatlakozó) valamennyi magánszemély és szervezet. A kezelt adatok köre: 

∙ A weboldalon regisztráló (csatlakozó) magánszemélyek esetében: 

o Név 

o E-mail cím 

o Lakcím („Helység”) 

∙ A weboldalon regisztráló (csatlakozó) szervezetek esetében 

o Név 

o Cím 

o Kapcsolattartó neve 

o Kapcsolattartó lakcíme 

Az adatkezelés célja: a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány civil támogatóinak  (magánszemélyeknek és szervezeteknek) nyilvántartása a szervezet céljainak megvalósításában  való együttműködés érdekében. 

Az adatkezelés időtartam: A megadott személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásának  (ingyenes) visszavonásáig, kizárólag az alapítvány fennállása alatt történik. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

∙ Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és  ∙ tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint  

∙ az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely  időpontban történő visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének  korlátozását, az adatkezelések elleni tiltakozást, az adatok hordozhatóságát, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonását az alábbi módokon tudja az érintett  kezdeményezni: 

∙ postai úton a 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. I/1. címen, vagy 

∙ e-mail útján az info@civilosszefogas.hu e-mail címen. 

2. Hírlevél feliratkozás 

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 

A kezelt adatok köre: 

∙ Név 

∙ E-mail cím 

Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintettel történő rendszeres  kommunikáció biztosítása – tájékoztatás releváns közéleti hírekről, eseményekről, azokhoz fűzött  civil véleményekről stb. – elektronikus üzenetek (e-mailek) formájában.

Az adatkezelés időtartam, az adatok törlésének határideje: A megadott személyes adatok kezelése  az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (azaz az ingyenes leiratkozásig), kizárólag az alapítvány  fennállása alatt történik. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

∙ Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és  ∙ tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint  

∙ az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely  időpontban történő visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének  korlátozását, az adatkezelések elleni tiltakozást, az adatok hordozhatóságát, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonását az alábbi módokon tudja az érintett  kezdeményezni: 

∙ postai úton a 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. I/1. címen, vagy 

∙ e-mail útján az info@civilosszefogas.hu e-mail címen. 

3. Cookie-k (sütik) kezelése  

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.  

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.  Süti típusa: Munkamenet sütik (session); Állandó vagy mentett sütik.  

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)  bekezdése. 

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak az érintett  törléséig, maximum 30 nap.  

Kezelt adatkör: connect.sid. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem  kezel személyes adatokat az adatkezelő.  

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a  cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem  menüpont beállításai alatt.  

4. A Google Analytics alkalmazása  

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző  szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a  számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának  elemzését.  

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás 

weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.  

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére  csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket  az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,  továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket  készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további  szolgáltatásokat teljesítsen.  

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti  össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő  beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben  előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.  Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó  weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a  következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com 

V. Az érintettek további jogai 

Az érintett kérelmére tájékoztatást kap a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány által kezelt, illetve  az alapítvány által vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,  azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és  címéről, valamint az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt  (de legfeljebb 30 napon belül) közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban  nyújt adatkezelési tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 

A tájékoztatást az érintett az alábbi módokon tudja kezdeményezni: 

∙ postai úton a 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. I/1. címen, vagy 

∙ e-mail útján az info@civilosszefogas.hu e-mail címen. 

Az érintett kérelme irányulhat a személyes adatok helyesbítésére, törlésére és zárolására is. 

Az érintettet megillető további jogok: a tiltakozáshoz való jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga. 

A jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!