Közlemény

Szokatlan módon értesültünk arról a „felhívásról”, amelyet az Élőlánc Magyarországért Párt intézett a CÖF-höz, s amelyben felszólított bennünket, hogy nyilatkozzunk a magyar földvagyonnal kapcsolatos álláspontunkról.

A felhívásról ugyanis, még mielőtt egyenes úton hozzánk érkezett volna, a népszava.hu cikkéből szereztünk tudomást. A tisztesség ugyanakkor megkívánja, ha egy párt és szócsöve kíváncsi véleményünkre, válaszoljunk, annál is inkább, mert a jelek szerint a CÖF véleménye fontos az Élőlánc pártnak, és a felhívást támogató népszava.hu képviselőinek egyaránt.

Egyetértünk az Élőlánc Magyarországért alaptörvényből idézett soraival. Mindenesetre morbidnak tűnik, hogy pont a népszava.hu támogat egy olyan felhívást, amely a mondanivalóját a Szent Koronára alapozza. A példából okulva az alábbiakban megfogalmazott álláspontunk közvetítéséhez nem kívánjuk igénybe venni a médiumokat.

Véleményünk:

1. Az oszthatatlan nemzeti érdekek és a hosszú távú stratégiai szempontok alapján állami tulajdonban tartandó és nem értékesíthető termőföldek nagyságrendjét meg kell határozni (példaként szolgálhat Ausztria és Németország).

2. Az e fölötti mennyiséget érintő termőföldek magyar magánkézbe adását támogatjuk. Számunkra a magántulajdonban lévő földek is a nemzeti vagyon szerves részét képezik. (Megjegyezzük, hogy a Szent Korona tanait nagymértékben sértette a téeszesítés, a kulákság megalázása és a kisgazda társadalom szétverése.)

3. Az állami tulajdonban tartott földek pontosan meghatározott fenntartásokkal, és törvényi feltételek szoros és ellenőrzött betartása mellett hosszabb – vagy rövidebb időre, megművelésre bérleti/haszonbérleti szerződéssel kiadhatók. A parlagon heverő föld nagy érték, hasznosítása kötelező érvényű.

4. A hosszú távra bérbe/haszonbérbe adott földekre nem ellenezzük az elővásárlási jog biztosítását, amellyel kizárólag akkor élhet a bérlő, amennyiben hosszabb időn keresztül bizonyítja rátermettségét, elhivatottságát. Ennek hosszú távú biztosításához fontosnak tartjuk az elidegenítési jog meghatározott ideig történő tiltását, és az értékesítés feltételekhez kötését. Ebben az esetben életszerűvé válhat földművelő – dinasztiák kialakulása.

5. Ne kezdjünk „kuláküldözésbe”. Az állami feladatok ellátáshoz nem szükséges állami tulajdonú földeket – figyelembe véve a 20-80%-os „nagy- és kisbirtokosi” arányt – magánkézbe kell adni. Ennek előfeltétele, hogy megnyugtató módon kialakuljanak azok a családi gazdaságok, amelyek létrehozása eleve célja volt a termőföldek meghatározott része állami tulajdonban tartásának.

6. Az állami és magántulajdonban lévő földek külföldinek sem bérletbe, sem tulajdonba ne legyenek adhatók.

7. Álláspontunk szerint, aki ingyenes privatizációról rémhíreket kelt, helytelenül jár el. Fontos azonban a szakértői véleményekkel alátámasztható piaci földérték meghatározása, és a bérbe/haszonbérbe adás és értékesítés átlátható, korrekt lebonyolítása.

8. A CÖF-CÖKA híve és gyakorlati támogatója a kistermelői faluközösségek kialakításának.

9. Tiszteletben tartjuk a Szent Korona tan alapelveit, s annak XXI. századi beteljesítését a magyar termőföldek magyar tulajdonban történő tartásában és a termőföldek alázatos tiszteletében látjuk megvalósulni.

CÖF-CÖKA Kuratóriuma

 

A felhívás, amelyre válaszoltunk:

FELHÍVÁS A CÖF-HÖZ ÉS BÉKEMENET EGYESÜLETHEZ
az állami földek privatizációja ügyében
Tisztelt CÖF és Békemenet Egyesület!
Tisztelettel felkérjük Önöket, hogy nyilatkozzanak meg az állami földek eladásával kapcsolatban!
Tegyék közzé álláspontjukat a nemzeti vagyon stratégiailag nélkülözhetetlen részét képező 500-1000 milliárd értékű földvagyon „kedvező feltételekkel” való – azaz kvázi ingyenes privatizációjáról – melyről a Kormány a MAGOSZ kezdeményezése alapján akár már 2015. augusztus 18-án kedden dönthet. Felhívjuk figyelmüket, hogy a döntéshez nem szükséges parlamenti jóváhagyás!
Az Élőlánc Magyarországért a lehető leghatározottabban fellép a jövő nemzedékek biztonságát jelentő nemzeti vagyon ilyen módon való „elrablása” ellen! Ragaszkodunk az Alaptörvény praeambulumában lefektetett szilárd alapokon álló magyar államhoz. Komolyan vesszük, és mindenkor számon kérjük az Alaptörvényben az utódainkért vállalt felelősséget, különösen anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink védelmezését, gondos használatát, az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Az Alaptörvényt megszavazó 2/3-os parlamenti többség azt vállalta, hogy Magyarország polgárai számára jó életet biztosít. Vállalta, hogy tiszteletben tartja történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát.

Mindez összeegyeztethetetlen a kormánynak azzal a szándékával, hogy állami tulajdonban lévő földjeinket magánkézbe adja! Az állami föld, nemzeti vagyon. A törvényalkotó és a kormány is nagyon jól tudja, hogy a nemzeti vagyon jogfolytonos történeti alkotmányunk szerint a Szent Korona – azaz a mindenkori magyar nemzedékek tulajdona. Célja kizárólag a nép jólétének megteremtése! Földvagyonunk nem lehet semmiféle magánérdek prédája!

Az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése kifejezetten kimondja, hogy “A természeti erőforrások, különösen a termőföld …. a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” Úgy gondoljuk, hogy a Civil Összefogás Fórumához csatlakozók is elvárják, hogy a CÖF ehhez ragaszkodjon! Ha a Kormány valóban attól fél, hogy az állami földek külföldi kézbe kerülnek, hozzanak sarkalatos törvényt az állami földvagyon örökös állami kézben tartásáról.

Mindezen gondolatok alapján arra kérjük a CÖF és a Békemenet Egyesület képviselőit, hogy

NYILVÁNULJANAK MEG

a történelem, a magyar közvélemény, saját támogatói és a kormány számára is!

Magyarország, 2015. augusztus 16.

Élőlánc Magyarországért

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!