Kinek kell Schäuble pénzügyminiszter és Timmermans EB-alelnök Európája?

Az elmúlt hetekben két igen befolyásos európai politikus beszélt Európa lehetséges jövőjéről, arról, hogy ők milyen Európát képzelnének el a következő évtizedekben. A két politikus: Wolfgang Schäuble, Németország pénzügyminisztere, illetve Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, tehát olyan emberek, akik valóban befolyásolják, befolyásolni képesek Európa, illetve az Európai Unió jövőjét.

Beszédeik felidézése előtt máris ki kell jelentenem: amennyiben a Schäuble és Timmermans-féle vízió nem marad pusztán vízió, hanem – a Brexit ellenére vagy éppen azért – gyakorlattá, életté, valósággá válik, akkor valóban újra kell gondolnunk, nekünk magyaroknak, s az európai állampolgároknak, hogy van-e még értelme az Unió egyben tartásának, van-e még értelme egyáltalán egy ilyen Unió irányítását elfogadni – avagy más megoldásokban kell gondolkodni.

Wolfgang Schäuble a Die Zeit-nek adott interjút a német kormány bevándorlás-politikájáról, s többek között kijelentette: azért kell beengedni a migránsokat,

hogy Németország lakossága ne legyen beltenyésztett. Szerinte „az elszigeteltség a vesztünket jelentené. Vérfertőzéshez vezetne.” És még mindehhez hozzáteszi: “a muszlimok gazdagabbá teszik a mi nyíltságunkat és sokszínűségünket. […] Nézzék a németországi törökök harmadik generációját – különösen a nőket. Ebben hatalmas lehetőség rejlik az újításra.”

Megáll az ész.

Eddig azt hittük, a német kormány azért tárja ki a kapuit a bevándorlók előtt, mert velük akarja pótolni az évről évre kieső munkaerőt. Nos, most csattanós választ kapunk: az a Schäuble, akiről eddig azt hallottuk, hogy a gazdaság és a pénzügyek felkent szakértője, az a Schäuble, aki eleddig elsősorban Görögország folyamatos gazdasági szorongatásában „jeleskedett”, váratlanul migrációs, civilizációs és demográfiai szakértővé válik. Eleddig azt is joggal hihettük, hogy éppen ő lesz az utolsó, aki a teljesen öngyilkos és érthetetlen Willkommenskultur-t ne a gazdasági, munkaerő-utánpótlási kényszerek felől magyarázná meg a közvéleménynek…

Schäuble azonban teljesen váratlanul a migráció igazi, alapvető fontosságát a német és arab, muszlim népek, fajok keveredésében látja. A pénzügyminiszter az interjúban kitágítja a témát, s nem pusztán német, hanem európai metszetbe helyezi, s közvetetten arra utal, hogy Európa elkorcsosul, életképtelenné válik, ha nem történik meg az európai és arab – vagy más – fajok egyesülése.

Schäuble víziói nem csak rémisztőek, de már első olvasásra is tarthatatlanok. Miféle faji korcsosulás veszélyezteti a 80 milliós Németországot, ahol eleve több germán népcsoport él együtt, bajorok, szászok, svábok, poroszok, rajnai németek, északnémetek stb., nem beszélve Európáról, amely éppen csodálatos nemzeti sokszínűségéről ismert, a keltáktól kezdve a germán népeken át a szlávokig és tovább? Hogyan lehetne beszélni faji elkorcsosulásról ebben az esetben? Ellenkezőleg: az európai népek, népcsoportok, nemzetek, nemzetiségek a maguk sokszínűségében mutatnak fel egy nagyobb egységet, egy működő rendszert, amit kultúrának vagy civilizációnak nevezhetünk. Éppen ez a sokszínűségre épülő egység bomlana meg akkor és azzal, ha más kultúrákkal, civilizációkkal keveredne, legyengítené, felbomlasztaná, s végül megszüntetné azt.

Nem is beszélve arról, hogy éppen a muszlim világban jellemző a beltenyészet, az unokatestvérekkel való házasodás, miközben a keresztényekkel való egybekelés kifejezetten tiltott és bűnös dolognak számít. Miről beszél a pénzügyminiszter? Mi lenne a következménye az általa helyesnek és kívánatosnak vélt keveredésnek muszlimok és európaiak között? Korántsem az, amit ő gondol. Hanem, az iszlám törvényei alapján, bekövetkezne a muszlim férfiakkal kötött házasságok után az európai, német nők iszlamizációja, fordítva pedig nem működne a folyamat. Mindez immáron nem párhuzamos társadalmak, hanem párhuzamos kultúrák és vallások élethalál-harcához vezetne, pusztuláshoz, háborúhoz és romláshoz.

De térjünk át Frans Timmermans-ra, aki az Európai Parlamenti képviselőkhöz így szólott: „… a diverzitás az emberiség jövője (sorsa). A világ legtávolabbi szegletén sem lesz olyan nemzet, amelynek ne lenne diverzitás a jövőjében. Ebbe az irányba halad az emberiség. És azok a politikusok, akik azt próbálják eladni a választópolgáraiknak, hogy létezhet olyan társadalom, amely kizárólag egy kultúrába tartozó emberekből áll, olyan jövőképet rajzolnak fel, amely egy soha nem létezett múltra épül. Ezért, ilyen jövő nem lesz. Európa sokszínű lesz, mint ahogy a világ összes többi része is sokszínű lesz.”

A diverzitás ebben az összefüggésben nem mást jelent, mint az egyes nemzetállamok faji, nemzetiségi, etnikai, genetikai keveredését. De az EB-alelnök túlmegy ezen, s azt mondja, hogy egyetlen ország – EU-tagállam – sem gondolhatja azt, hogy a jövőben egy kultúrához tartozó emberek alkotják majd a társadalmukat. Itt már a kultúrák, civilizációk egyesüléséről és keveredéséről van szó. Nem lehetséges tehát, hogy mondjuk Lengyelország vagy Magyarország azon ábrándozzon, hogy továbbra is a keresztény kulturális szokásokra és hagyományokra alapozza továbbra is a társadalmát. Timmermans bántóan arrogánsan jelenti ki: ilyen jövő nem lesz! Faji és kulturális diverzitás fogja jellemezni az európai országokat.

Vagyis: minden gyökeresen átalakul és felfordul, az európai kultúra felolvad talán egy új, soha nem látott, a szép jövőt jelentő globalista csúcskultúrában.

És ezt nem más mondja, mint az Európai Unió egyik vezetője.

Visszatérve Wolfgang Schäuble-re: a német pénzügyminiszter gondolatai a német és európai belterjességről, illetve a muszlim és a német, európai népek keveredésének nagyszerűségéről és csodálatos lehetőségeiről tudományos, illetve kulturális szempontból is tarthatatlanok, nevetségesek. Kérdés akkor: miért mond ilyeneket?

A válasz Timmermans-nál található, aki egyszerűen kijelenti, hogy a faji és kulturális keveredés és sokszínűség Európa és az európai nemzetállamok jövője. Ez lesz és punktum. Vagyis, itt nem mással állunk szemben, mint vezetői európai politikusok ideológiai alapú víziójáról, tervéről, a világ átalakításának nagy, neoliberális-globális kísérletéről. A kommunizmus és a fasizmus után a harmadik gigantikus vízióról, ami immáron az egész világ térdre kényszerítésére játszik.

Én azt gondolom, hogy ha Schauble pénzügyminiszter váratlan antropológussá és demográfiai szakértővé válásának, s nagy „megvilágosodásának” okait keressük, akkor egészen véletlenül és halkan érdemes megemlíteni, hogy az interjú megjelenése előtt először vett részt a Bilderberg Csoport évi rendes összejövetelén Drezdában. Ott általában sokat okosodnak a résztvevők. De ez bizonyára roppant véletlen egybeesés…

Még egyszer meg kell ismételnem: ha a Timmermans-ok és Schäuble-k, valamint persze Merkel-ek és Martin Schulz-ok által „fémjelzett” politikai elit fogja meghatározni Európa jövőjét, azt a bizonyos szép, új globális világot, akkor valóban az EU-val kapcsolatos alapkérdések sem lesznek megkerülhetőek.

Szerző
Fricz Tamás

“Kinek kell Schäuble pénzügyminiszter és Timmermans EB-alelnök Európája?” bejegyzéshez 1 hozzászólás

 1. Mottó: a tények nem lehetnek antiszemiták!

  Soros György és a népvándorlás

  Meghívás alapján, Soros/Schwartz György tőzsdecápa – 2016. június 30-án – beszédet mon-dott Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Szerinte – éves szinten – legalább 30 milliárd euró szük-séges a menekültválság kezeléséhez, de ennek sokszorosa sem ártana, ezért adót kéne emelni, a közkiadásokat pedig csökkenteni kellene. Továbbá, szót emelt a bevándorlás fokozása érdekében is. Soros úr szereplése több kérdést is felvet. Elképzelhető-e, hogy az USA kongresszusa előtt egy európai üzletember nemzetstratégiai kérdésekben szót kap? Hogyan kaphatott meghívást az Európa Parlamentbe egy erkölcs nélküli, cinikus üzletember? Soros ugyanis a francia bíróságon, amikor a bíró az általa okozott kárra hívta fel a figyelmét, ekként védekezett: „Mint piaci résztvevőnek nem kell törődnöm tetteim következményével.” Továbbá, Soros Györgyre az egész népvándorlás mozgatásában súlyos vád árnya vetül. Végül a nagy kérdés: Soros európai ügyekben miért olyan tevékeny?

  Fenti kérdésekre a választ a Jewish Bulletin című amerikai lapból kaphatjuk meg: „The Census Bureau has just reported that about half of the American population will soon be non-white or non-European…We have tipped beyond the point where a Nazi-Aryan party will be able to prevail in this country…There was never any danger of a Nazi America, but just to be on the safe side, White America needs to be made an ethnic minority…” Magyarul: „A Census Bureau most jelentette be, hogy nemsokára az amerikai társadalom több mint fele színes bőrű, vagy nem európai eredetű lesz…Elhagytuk azt a pontot, amikor egy náci-árja párt képes lenne hatalomra jutni ebben az ország-ban…Soha nem állt fenn egy náci Amerika kialakulásának a veszélye, de csak hogy a védett oldalon legyünk, fehér Amerikának etnikai kisebbséget szükséges képeznie.” (A cikk elérhető az interneten: Jewish Bulletin 19. February 1993. Race, Culture and Nation, [26] fejezet.) Ha az amerikai zsidóság szerint biztonságuk érdekében a fehér rassz kisebbségbe szorítása az USA-ban indokolt volt, akkor hogyne lenne indokolt Európában, ahol valóban történt népirtás.

  Fentiek alapján, végre ki kell mondani az igazságot: a Soros György mögött álló pénzvilág, a XX. század végén, fokozódó intenzitású, kétfrontos háborút indított a fehér rassz ellen. Az egyik háború az identitások mezején folyt/folyik, a másik pedig a fehér rassz fizikai teste ellen. Ez a háború Amerikából indult. S. P. Huntington (A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása): „A 20. század végén a nemzeti öntudat kulturális és politikai alapköveit értelmiségiek és újságírók kicsiny, ám annál befolyásosabb csoportja vette koncentrált támadás alá. A multikulturalizmus nevében megkérdőjelezték a nyugati civilizáció örökségének létjogosultságát, kétségbe vonták az egységes amerikai kultúra létezését, és faji, etnikai vagy más szubnacionális kulturális egységek, csoportok legitimitását hirdették…Úgy vélik, hogy az amerikaiakat meg kell szabadítani a bűnös európai hagyatéktól.” Le kell szögezni, hogy Soros György a multikultúra elkötelezett támogatója! A zsidó-keresztény alapú identitás lerombolásával egyidejűleg, a liberális média Amerika és Európa népeire rákényszerítette a politikailag korrekt beszédmódot, mely az AIDS-vírushoz hasonlóan, a nemzetek védekezőképességét blokkolja. Az identitásában meggyengített, és védekezőképességétől megfosztott fehér rassz ellen végül bevetésre került az „atomfegyver”, a mesterségesen gerjesztett bevándoroltatás, aminek érdekében a NATO – az USA vezetésével – szétzilálta az arab világot. Ezzel egyrészt lerombolta Európa és a harmadik világ közti gátat, másfelől maga is menekült kibocsájtó térséggé vált. Már csupán pénzelni kellett az exodus megindítását, a többit megszervezték az embercsempészek. A népvándorlást pedig a liberális média részben gazdasági (Európa elöregedése), részben emberiességi problémának maszkírozza. Zseniális forgatókönyv!

  2016-07-07.

  Bartha Pál ny.

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!