MEGHÍVÓ

JELENTKEZÉSI CÍM:
GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE
1036 Budapest, Bécsi út 85/IV.
Tel/Fax: 201-87-37
e-mail: [email protected]

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
november 16.

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Fenntartható Fejlődés Tagozata
a Zöld Áramlat Alapítvány közreműködésével
tisztelettel meghívja Önt/akadályoztatása esetén személyes képviselőjét
a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat
SZÁZNEGYVENEGYEDIK konferenciájára, melynek témája
„A teremtett világ védelme”

A konferencia ideje:
november 20. (kedd), 9.00 – 12.00 óráig

A konferencia helye:

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér 1. emeleti Konferencia-terem
1067 Budapest VI., Eötvös u. 10. (megközelíthető: az Oktogontól gyalogosan)

 

 

 

 

 

 

Nem leszünk kísérleti nyulak!

„A saját hazánkkal soha nem hazardírozhatunk” –olvasható a Magyar Idők október 24-ei számának címlapján, a miniszterelnök 10. oldalon közölt ünnepi beszédét megelőlegezve, melyben szó szerint ez hangzott el: „a birodalomépítési kísérletek és kísérletezések felelősek a XX. századi szörnyű háborúkért, a tengernyi szenvedésért és a virágzó Európa többszöri feldúlásáért”.

Igen, a kísérletek, a kísérletezések.  Aki ismeri, annak könnyen eszébe juthat erről Döbrentei Kornélnak a 80-as évek végén induló Hitelben megjelent, ’56 emlékének szentelt Halottak napi verse, abból is ezek a sorok: „sok sehol- hazájú vak/ kapott honnal játszogat,/ hazárdul kísérletez,/ minden rombolást fedez.”  Így volt ez már az ’56 vérbefojtását és a kádári „bosszúval bagzó rend”, a véres megtorlás, majd az azt követő „puha diktatúra” idején is, és nemcsak nálunk, hanem más országokban is. Hiszen a bolsevistáknak, vagyis a nemzeti szocialisták ikertestvéreinek, a nemzetközi szocialistáknak, mint (ma már) tudjuk, nem volt igazán hazájuk, csak „működési területük”, amelyet birodalomépítésük kísérleti terepének tekintettek. Az ünnepi beszéd is nyíltan kimondja: „a fasizmus és a kommunizmus mind birodalmi vágyálmokat kergettek… Ma Brüsszelben újra birodalmi indulókat játszanak.”  Az a törekvés, amelynek most tanúi lehetünk, hogy „egy kevert népességű, egységessé simított birodalommal váltsák fel a nemzetállamok Európai Unióját”, valóban méltó a liberálfasizmus vagy liberálbolsevizmus megnevezésre. Ennek kell gátat vetnünk, még mielőtt egy leigázott, „kapott honban” szabad kezet kapnának arra, hogy embertömegeket kísérleti nyúlként kezeljenek.

Aligha véletlen, hogy nálunk a hajdani (nyilván a provokációra kapott megbízásból) szélsőjobboldali párt (Jobbik) és a legradikálisabban bevándorláspárti, szélsőbalnak tekinthető DK teli tüdővel egy követ fújnak a bevándorlás ellenes kormány és kormányfő gyűlöletében. Mindkettőnek a politikai retorikájában, megnyilvánulásaiban fölfedezhetjük az erőszak kultuszát, az erőszakra uszítás, az önkényuralomra való hajlandóság csíráit. Aki az önkényuralmi rendszerekre visszaemlékszik, annak a számára ebben az apróságban is tükröződik az a nagy történelmi tanulság, amelyet már József Attila is (az elsők között) felismert a sokáig agyonhallgatott „fasiszta kommunizmus” szókapcsolatban. Hogy ez a két szélsőség csak látszatra ellensége, valójában szoros szövetségese egymásnak.

Akik ’56-ban tizenévesen a forradalomért lelkesedtek, netán részt is vettek benne (a huszonévesek közül már igen kevesen vannak az élők sorában), azoknak egyik alapélménye, keserű tapasztalata, hogy a rendszerváltáskor ’56 hóhérai kezdték ünnepelni ’56-ot.  (Ahogy Szentmihályi Szabó Péter Térdre, magyar! című versében is olvashatjuk: „Ellopnak minden ünnepet,/ Ők adnak mindennek nevet”. Ez az, amit még megpróbálnak folytatni, de egyre kevesebben hisznek már nekik.

Annál veszélyesebb az a gyarmatosító szándék, amelyet ’56-ban csak passzívan, most aktívan tapasztalhatunk a „művelt nyugat” részéről. Hogy ismét Döbrentei Kornélt idézzem. „A vigéc Európa/ száját tépve buzdított,/ s eladta, mint gyarmatot/ barikádnyi jövőnket”.

Erre a gyarmatosításra, a nemzetállamok leigázásra most a migráns inváziót, az Európára uszított illegális bevándorlók zsoldos hadseregét próbálják eszközül felhasználni. Ezt az új, az önkényuralmi rendszerek hagyományaira épülő birodalmi kísérletet akarják a szelektíven értelmezett emberi jogok álarcában megvalósítani.

Meg is teszik. Ha engedjük.

K.I.B.

 

 

 

Multikulturalizmus és túlhajszolt tolerancia

Figyelő, 2018.10.30.
Pók Katalin

Russel Kirk 20. századi jeles amerikai filozófus gondolatai ma is nagyon sok tanulságot hordoznak számunkra, sőt lehet, hogy magunkra ismerünk. Gondolatait az Egyesült Államokról elmélkedve fogalmazta meg, ugyanakkor hangsúlyozta az USA európai gyökereit, így megállapításai számunkra most különösen jelentősek. Amerikában hamarabb létrejött ugyanis a multikulturalizmus, és annak negatív következményei, melyektől ma Nyugat-Európa szenved, és amibe erőszakkal akarnak bennünket is belevinni. 

A filozófus leszögezi, hogy a nyugati civilizáció első számú kötőanyaga a keresztény vallás. Filozófiai és morális értelemben a nemzetek közösségének alapja ez, hiszen a kereszténységen alapul a nyugati világ erkölcsi és szellemi rendje, ami bibliai gyökerű erkölcsi rend. Kifejezetten bibliai törvényfogalomra épülő erkölcsi rend jellemzi Európát és az USA-t is, miután európaiak alapították. Az USA-n és Nagy-Britannián kívül az euroatlanti civilizáció minden országát összeköti az erkölcsi rend, ahol a zsidó gyökerű keresztény vallás az antik filozófiával összefonódva létrehozta sajátos kulturális felépítményét.  

Megjegyezzük, ezt a keresztény kultúrát védi Alaptörvényünk, amit jobboldali kormányunk szükségesnek tartott törvénybe iktatni, mivel az a liberális áramlatok miatt veszélybe került manapság. Az Európai Unió viszont még alkotmányából is kihagyta a kereszténységet. 

Kirk azt mondja, a bibliai gyökerű erkölcsi rend az alapja a társadalmi békének, és az isteni törvény tiszteletére épül az a bizalmi légkör, ami a felemelkedés motorja volt Amerikában, és persze Európában is. Itt meg kell emlékeznünk az amerikai közgazdász Fukuyama Bizalom című könyvéről, amiben már a bizalom elvesztéséről ír. Ahogy a vallási hagyomány visszaszorult a társadalomban, olyan mértékben veszett el a bizalom a gazdasági életből is. Gondoljunk csak arra, hogy régen elég volt a becsületszó egy üzlet megkötéséhez, ma meg terjedelmes szerződésekkel is becsapnak, a reklámipar hazugságairól nem is beszélve.  

Kirk megfogalmazza, hogy az európai kultúrkör társadalmi rendjének szabályai isteni eredetűek. Közös „mitológiánk” alapját a Szentírás ószövetségi része képezi, hiszen a zsidó törvény az, amely előképe mindenfajta törvényfogalmunknak. A törvény közvetlenül Istentől származik, így érvényessége nem vitatható. A zsidó vallás által közvetített törvényfogalom mind az amerikai, mind az európai jogrendnek alapja. A bibliai törvényfogalom annyira alapvető a nyugati kultúra számára, hogy nem lehet eltekinteni tőle, és felvetni alternatívaként annak helyettesítését valamilyen más kultúrkörből, más vallásból származó normával. Törvényfogalmunk tehát a feltétlenség igényéből fogalmazódik meg, mellőzni nem lehet sem demokratikus, sem más módon. Ebből kifolyólag semmiféle multikulturalizmus nem fogadható el, hiszen az erkölcsi pluralizmust eredményez, ami egyenlő az önazonosság feladásával. Fukuyama Nagy Szétbomlás című könyvében szintén megfogalmazza, hogy a relativitás kötelező tananyag lett az iskolákban. 

Mindebből jól látható, hogy a multikulturalizmus erőltetése, ami most a migráns invázió képében jelentkezik, a zsidó-keresztény morális rendünk eltörlésére törekszik.  

Kirk diagnózisa szerint a 20. század utolsó évtizedében – a haszonelvűség mellett – az ideológiák jelentenek veszélyt. Ezek a veszélyek pedig a multikulturalizmus és az egalitarizmus ideológiája. Az utóbbi az egyenlőség hangoztatását jelenti, és láthatjuk, hogy korunkban az egyenlőség túlhajszolása jelenti az egyik legnagyobb veszélytBizonyos liberális és neokonzervatív ideológusok fel kívánják adni a hagyományt, és helyet kívánnak adni a parttalan egyenlőségnek. A multikulturalizmus ideológusai az agresszív kisebbségeknek akarnak kedvezniE harcos kisebbségek túlhajszolt toleranciaigényükkel folyamatos és feltétlen alkalmazkodást követelnek meg a számukra oltalmat adó többségi társadalomtól és voluntarista módon át akarják alakítani azt. Fenekestül fel kívánják forgatni a világot, és erőszakos változtatásokkal magát az emberi természetet szeretnék újjáalkotni – írja Kirk. 

Mindennek gyakorlati megvalósulását láthatjuk napjainkban, Nyugat-Európában a feministák, gender ideológusok, a transzneműek és azonos neműek házassági követeléseinek kapcsán. A dolog már annyira előre haladott, hogy a gyerekek megrontásának napi gyakorlatává váltak az óvodák, iskolák. A nemváltó műtétek, a gender semlegesség követelményei már törvényi szinten megjelentek. Kormányunk, amely a zsidó-keresztény morális törvényi rendet szeretné védeni, ezért került a liberális világ támadásainak középpontjába. 

 Mi lehet erre a válasz? 

A filozófus szerint egyetlen válasz lehet, az alapvető etikai igazságok felismerése, az „erkölcsi képzelőerő” segítségével. (Ezt a fogalmat Burke használta először, Kirk csak átvette) Az egyéni korlátokon felülemelkedve, főleg a szellemi elit felelősségét, magába szállását tartotta fontosnak. Azt mondta, világosan rá kell mutatni az erkölcsi rend jelentőségére. Újra kell gondolni a klasszikus műveltség szerepét az oktatási rendszerben.  

Hozzátehetjük, hogy hazánk ebben is fordítva teljesít, mint Nyugat, és Amerika, ahol a klasszikus műveltségi anyagot redukálták, helyébe a gyakorlati tudást állították. Ilyen szempont szerint van megalkotva a PISA felmérő teszt, amiben alulteljesítünk, ám a klasszikus műveltség igen magas szintű az iskoláinkban. Hasonló ez ahhoz a meséhez, ahol a gólya lapos tányérból próbál enni. 

A filozófus szerint az erkölcsi rend eredetére rá kell mutatni és büszkén felvállalni kereszténységünket. Visszatérést javasol kereszténységünkhöz, a krisztusi tanításhoz. Azt javasolja, hogy fejezzük be a hízelgést a harcos kisebbségeknek. Kihívásra minden társadalomnak szüksége van, hogy megújuljon, ám átalakulása során meg kell őriznie önnön lényegét. Jelenleg a multikulturalizmus és a túlhajszolt tolerancia jelenti a kihívást, amelyet egy jól képzett morális képzelőerővel rendelkező politikusnak kell legyőzni – állítja Kirk.   

Megvalósítjuk Russel Kirk álmát? 

Kirk a zsidó-kereszténységen alapuló erkölcsi világrend visszaállítását kívánta egy jól képzett morális képzelőerővel rendelkező politikus képében. A neoliberális világtrenddel ellentétben folyik Magyarország jogrendszerének megalkotása, melynek alapja a biblikus törvényfogalmunk visszaállítása jobboldali kormánya és karizmatikus vezetője által. Míg a liberális világ egy „elferdített jogrendet” hozott létre, ahol a „törvényeket kicsavarják” és „inog a törvény”(Hab1,4) – ahogy a próféták mondták. Törvényeik az erőszakos kisebbségeknek kedveznek, nemcsak a muszlimok esetében, hiszen gender szakjaikkal befolyásolják az oktatási életet is. A WHO és az UNESCO által támogatott átfogó szexuális nevelési programokkal kísértik az Istent. Ennek alapján a gyermekek 4 éves korukig elsajátítják a maszturbálás fortélyait, 9 évesen már ismerik a gender ideológia lényegét, és 12 évesen már azt is tudják, hogy hogyan jöhet létre terhesség az azonos nemű kapcsolatokban, béranyák bevonásával. Kiskortól tanítják a transzneműek és azonos neműek jogait. Támogatják a multikulturalizmust, saját önazonosságuk feladása folyik, a keresztek eltávolítása napi gyakorlat, a nehogy érzékenységet sértsünk túlhajszolt toleranciája és a liberális álhumanizmus miatt.  

Alaptörvényünk viszont a keresztény kultúra védelmét tűzi ki, nem engedélyezi az azonos neműek házasságát, kinyilvánítja a két (biblikus) biológiai nemet és házasságát. A multikulturalizmust, ami az értéksemlegesség és túlfeszített tolerancia felé vinne, nem támogatjuk. Nálunk a nemi életre nevelés helyett jó eséllyel kerülhet be a családi életre nevelés a NAT reformjába, miután a kormány kiemelt feladatként kezeli a családokat.   

Mindez jól képzett morális képzelőerőre vall a politikában.  

Forrás: Magyar Szemle, Új Folyam, XXVII. 7-8 szám: Pogrányi Lovas Miklós: Russel Kirk kultúrfilozófiájának alapvonásai.  

https://www.figyelo.hu/szoveg/v/multikulturalizmus-es-tulhajszolt-tolerancia/?fbclid=IwAR0xjFxZVe9evl5xkTpSBdHMzRR8oSWZq_pjhKY7r9KuQ57gtyUR62YgMBY

 

 

DILIHÁZ a neved EURÓPA PARLAMENT

CÁFOLHATATLAN LÁTLELET AZ EU-EP URAINAK ERKÖLCSI ALAPÚ ÉRTÉKREND HIÁNYÁRÓL ! 

Kár, hogy minden építőjellegű, segítő szándékú észrevétel -gyógyíthatatlanul- lepereg róluk !

DILIHÁZ a neved EURÓPA PARLAMENT

Harcolnak az EURÓPAI NŐK jogaiért és százezer számra hívják be azokat, akik semmibe veszik a nőket.

Harcolnak a GYEREKEK jogaiért és betelepítik azokat, akiknek a
kultúrája megengedi, hogy akár 8 éves kislányokat férjhez adjanak.

Harcolnak a JOGÁLLAMÉRT és eltűrik a Saria bíróságokat az országaikban.

Harcolnak a VALLÁSSZABADSÁGÉRT és millió számra hívják be a keresztényüldözőket.

Megvádolják Magyarországot ANTISZEMITIZMUSSAL és rászabadítják az európai zsidóságra az ősellenséget.

Naponta CIGÁNYOZZÁK le Orbán Viktort, majd megvádolják cigányellenességgel.

GENDEREZNEK meg Pride-oznak és Európába hívják azokat, akik országaikban kinyírják a homoszexuálisokat.

EMBERI MÉLTÓSÁGRÓL beszélnek, miközben habzó szájjal üvöltenek és személyében alázzák Magyarország miniszterelnökét.

VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS szabadságáról papolnak, de nem tűrnek más véleményt.

ESÉLYEGYENLŐSÉGET hazudnak és a Magyarországot elítélő jelentésükhöz 90 %-ban ellenzékieket kérdeznek meg a magyar kormányról.

TOLERANCIÁRÓL beszélnek és közben millió számra eresztik Európára az intoleranciát.

DEMOKRÁCIÁÉRT visítanak, de az utolsó pillanatban meg akarják változtatni az Európai Parlament szavazási rendjét.

AZ EURÓPAI HATÁRVÉDELMET fontosnak tartják, de közben azt mondják, hogy a bevándorlás jó dolog, és megbüntetik aki védi Európa határait.

EURÓPAI ÉRTÉKEKET védenek, amibe már se kereszténység, se hagyományos családok, se nemzetek, se hazaszeretet, se biztonság nem férnek bele.

Akinek igen, az úgy jár, mint Magyarország.

Meghívó

Kádár offshore cégei c. előadásra
Időpont: 2018. november 7., szerda, 18:00 óra
Helyszín: Budavári Polgári Szalon (1011 Budapest, Fő utca 28.)

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni a https://goo.gl/s4SuSo címen lehet.

Kapcsolat: Hegedűs Gábor István, +36 1 212 2399

 

 

 

Thilo Sarrazin: a muszlim hatalomátvétel egyszerű matematika

2018. szeptember 10. 10:15

Thilo Sarrazin legújabb könyve nagy vihart kavart Németországban. Nem is csoda, hiszen annak témája az iszlám, mely az SPD egykori politikusa szerint hatalomátvételre készül Európában.

A német közgazdász új könyvének címe már önmagában provokatív: „Ellenséges hatalomátvétel”, ami az iszlám vallás európai térnyeréséről, és az azzal járó társadalmi konfliktusokról szól.

Sarrazin könyve már a megjelenése előtt botrányt váltott ki, hiszen az országban uralkodó politikai korrektség révén a téma túlságosan kényesnek számít. Méghozzá annyira, hogy a kiadó először nem volt hajlandó kiadni, a szociáldemokrata SPD – melynek Sarrazin mindmáig a tagja – pedig kizárással fenyegette meg a szerzőt. Ebből az apropóból az osztrák Kronen Zeitung készített egy terjedelmes interjút az egykori politikussal.

Thilo Sarrazin

Fotó: AFP

A lapnak adott interjújában Thilo Sarrazin az 500 oldalas könyvéről elárulta, hogy megszakításokkal kereken egy évig dolgozott rajta, melynek nagy részét nem az írás, hanem az adatok összegyűjtése tette ki, valamint a Korán elolvasására és tanulmányozására is egy hónapot fordított.

Most már értem, mit akar mondani a Korán, és ezáltal azt is megértem, hogyan gondolkodik sok muszlim”

– mondta a Kronen Zeitungnak a szerző, aki azt is elárulta, hogy a könyv munkacíme az „Az iszlám veszélye” volt, ez azonban kissé absztraktnak hangzott, ezért esett a választása az „Ellenséges hatalomátvételre”, hiszen álláspontja szerint végeredményben ez határozza meg a muszlimokat.

Mentalitásukkal formálják a rendszert, és ha egyidejűleg megnő a számuk, akkor valamikor átveszik a társadalmat. Emögött nincs semmiféle mesterterv, ez egyszerű matematika”

– jelentette ki az interjúban.

Fotó: AFP

Hogy miért is számít ez a hatalomátvétel ellenségesnek, arra a szerző úgy válaszolt, hogy a muszlimok többsége ellenségesen viselkedik a német társadalom értékeivel szemben, amit azonban nem is nagyon tud nekik felróni, mivel ők nem értik a német (és összességében az európai) társadalmat. A könyv szerzője felidézte, hogy Németországban, Ausztriában és az Európában élő muszlimok 50-90 százaléka az iszlám szó szerinti interpretációjának a követője, és valóban fundamentalista.

Ez az arány a fiatalabb generációknál sajnos egyre nő. Engem leginkább az érdekelt, hogy mi az az iszlámban, ami a muszlimokat ennyire befolyásolja”

– fejtette ki a lapnak Sarrazin, aki úgy véli, nincs értelme annak a kérdésnek, hogy az iszlám Németországhoz tartozik-e:

A legtöbb muszlim, aki Németországban és Európában él, nem tekinti magát a nyugati társadalom részének. És ez itt a lényeg: hogy ők akarnak-e hozzánk tartozni, nem az, hogy mi magunkhoz számoljuk-e őket.”

Thilo Sarrazin az iszlám tanulmányozása mellett a könyvben egy határozott álláspontot is megfogalmaz, miszerint a migráció megállítására van szükség, ezen túlmenően pedig a fejkendőviselés betiltására az iskolákban, illetve számos más intézkedésre, melyek a szociálpolitikát is érintik. A közgazdász szerint Európa minden egyes államának megvan a szuverén joga, hogy eldöntse: ki jöhet hozzánk és ki élhet nálunk.

Ezt az alapvető jogunkat nem engedhetjük el magunktól”

– szögezte le a Kronen Zeitungnak.

Az SPD egykori politikusa azon véleményének is hangot adott, miszerint a genfi menekültügyi egyezmény megváltoztatása is indokolt lenne a jelenlegi helyzetben, mivel azt 1951-ben az európai menekültek számára adták ki, és csak a hatvanas évek közepén terjesztették ki – szükségtelenül – az egész világra. Sarrazin szerint az egyezménytől függetlenül is sokkal észszerűbb lenne, ha menekülteket a hazájuk közelében szállásolnák el.

Az afrikai menekültek Afrikába tartoznak, a közel-keleti menekültek a Közel-Keletre, az afgán menekültek Afganisztánba vagy Pakisztánba”

– jelentette ki a szerző, aki szerint ezáltal minden menekült a sajátjához hasonló kultúrában élhetne.

Fotó: AFP

Arra kérdésre, hogy miért is ne jöjjön több muszlim Európába, Sarrazin a következő választ adta:

Mert két-három generáción belül a nálunk élő muszlimok magas születési rátája és a bevándorlási tendencia alapján Ausztriában, Németországban és Európában az emberek többsége muszlim lesz. Ha ezt nem akarjuk, meg kell állítanunk a bevándorlást. Aki nem akarja ezt megállítani, az beletörődve jóváhagyja.”

Thilo Sarrazin szerint az a legnagyobb probléma az iszlámmal, hogy a híveik azt hiszik, hogy az a világ feletti uralkodásra rendeltetett, emiatt pedig mind a hitetleneket, mind más vallások követőit lenézik. Ez azonban egy másik problémát is generál, ugyanis ezen meggyőződésük miatt kevésbé sikerorientáltak, az iszlám tehát hajlamos az elmaradottságra.

A német belpolitikai viszonyokra rátérve a szerző az osztrák lapnak arról beszélt, hogy nem csodálkozik sem az AfD, sem pedig az FPÖ megerősödésén Németországban és Ausztriában, mivel a normális emberek nagy része – a bevándorlási válságnak köszönhetően – ma már nem bízik a hatalmon lévő, mainstream pártokban. Az őt és a könyvét érő kritikák, valamint az uralkodó német közbeszéd kapcsán Sarrazin a következőket mondta:

Azt a növekvő tendenciát látom, hogy a valóságnak azon részeit, amik nem tetszenek, egyszerűen elhallgatják. Már néhány SPD-politikus is mondta, hogy a könyvemet semmilyen körülmények között nem fogja elolvasni. Erre azt tudom mondani: »Jó, akkor maradjanak csak tudatlanok.«”