Keresztény Családi Életre Nevelés /CSÉN/

ÉLETÜNK A CSALÁD!

„Tegyünk érte, hogy TE is így érezhess!”

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN

 

Céljaink

Idézet az ÉLETÜNK A CSALÁD! Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító okiratából

„A családhoz, gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz, az egészséghez, az egészséges életmódhoz, az egészséges énkép- és testtudat kialakításához kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása.

A társaság biztatást kíván nyújtani a fiataloknak annak megerősítésére, hogy kiemelkedően fontos szerepük van a saját jövőjük alakításában, és van esélyük – kellő felkészüléssel –
az egészségben teljes, boldog családi életre.”

 

Szakmai háttér

Iskolai tevékenységünk alapját az 1999-re „Boldogabb családokért” elnevezés alatt Kecskemétről indulva országos programmá szerveződött ismeretterjesztő munka adja, mely 2008-ban elnyerte a Szociális és Munkaügyi Minisztérium az „Év gyermek és ifjúsági mintaprojektje” kitüntetését.

A program megálmodója, lelke és motorja Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos, segítője és társa Déri Éva biológus, akik a tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer szélesebb körben való megismertetésével kezdték meg a családi életre nevelési munka meghonosítását az oktatásban. 2001-ben aktívan közreműködtek a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének elindításában és működtetésében, ahol 2011-ig, 10 éven át minden esztendőben egészséges életmódra- és családi életre nevelés témában akkreditált, 40 órás tanfolyamot szerveztek pedagógusok és védőnők számára.

Csapatunk tagjai (pedagógusok, szociálpedagógus, ifjúsági védőnő, hitoktató, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó) elvégezve a tanfolyamot, 2006-óta tevékenykednek családi életre nevelés tanácsadóként.

 

Felvilágosítás másként

A felvilágosító foglalkozások metodikája és lebonyolítása újszerű, a kiskamaszokat (10-14 évesek) kis csoportokban, nemenként külön-külön bontva, játékos, kifejezetten az ő életkorukhoz tervezett tematika szerint vezeti be a serdülőkori testi-lelki változások ismeretébe és a nemiség kérdéseibe.

A lányok a Németországból adaptált MFM-Projekt® ciklus-show foglalkozásán játékosan ismerkednek a női nemi ciklussal, (ld. még– www.mfm-projekt.hu), a fiúk pedig játszva végigkísérhetik a kezdetektől hímivarsejtek útját.

A foglalkozások szombaton vagy iskolai egészségnap keretében valósulnak meg, időtartamuk kb. 5 óra. A foglalkozásokhoz kapcsolódóan a szülőknek bemutató estet tartunk ezzel is segítve serdülő gyermekeikkel való meghitt beszélgetés kialakulását a termékenység, nemiség, a férfi és női identitás kérdéseiben.

 

Családi életre nevelés foglalkozások

Havi rendszerességgel, elsősorban osztályfőnöki órák keretében tartjuk meg az órákat, melyeket többnyire két tanácsadó vezet. Már felső tagozatos kortól elkezdünk foglalkozni a fiatalokkal, hogy idejében kialakuljon bennük az igény és a készség az értékek megfogalmazására és tiszteletére, majd éveken át – ha tehetjük az érettségiig – kísérjük őket.

 

Módszereink

Foglalkozásainkhoz új formát kerestünk, így a nem formális tanulás eszközeit használjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a diákokat a tanácsadó partnerének tekintse, s így oldottabb légkörben valósulhassanak meg az órák. Interaktív foglalkozásainkon sokat játszunk, beszélgetünk a diákokkal, s az új ismereteket is igyekszünk – előadás helyett – közös munkával felfedezni. Ehhez az újszerű szemléletmódhoz nyújt segítséget számunkra a közösen végzett gyakorlatok és drámapedagógiai elemek alkalmazása. Az ismeretanyag elmélyítését szolgálják figyelemfelhívó szemléltető eszközeink, az egyes témákhoz illő film vetítése és annak órai feldolgozása, valamint az értékek melletti személyes tanúságtétel.

 

Csapatmunkánk

Az egy-egy osztályban zajló munka irányát a diákok igényei alapján az osztályfőnökkel való konzultáció során alakítjuk ki, és a megvalósulást is együtt értékeljük. Az óra-előkészítő és értékelő konzultációk segítségével igyekszünk „csoportra, osztályra szabott” foglalkozásokat tartani. Igényeljük, hogy az osztályfőnök is bent legyen az órákon, és örömmel vesszük, ha ő is aktívan bekapcsolódik az órába. A szülőket is igyekszünk tájékoztatni szülői értekezleteken az osztályokban folyó tevékenységről, sőt, ha igény van rá, szülői foglalkozást is tartunk.

 

Témaköreink a foglalkozásokon

 

 1. Család
 • A család értékének hirdetése, a családtípusok és a családi szerepek áttekintése.
 • Hangsúlyozzuk a szülői hiva-tásra való tudatos felkészülést, mely nélkülözhetetlen a felelős szülővé váláshoz.
 • A gyermekről úgy beszélünk, hogy csodálatos ajándék, férj és feleség kapcsolatának a gyümölcse. A gyermekét váró édesanya éppen ezért –a mi szóhasználatunkban–áldott álla-potban van, nem pedig terhes.
 • Kommunikáció a családban.
 • Generációk – nagycsaládok konfliktushelyzetei és keze-lésük; tisztelet jelentősége.
 • A válás hatása a gyermek és a család életére.
 1. Szeretetnyelvek
 • A szeretettípusokkal, az igazi, elfogadó szeretettel való is-merkedés. Főként a családon belüli kommunikáció sajátos nyelvét tanítjuk: elismerő sza-vak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés.
 1. Személyiségfejlesztés
 • A helyes önismeret és önér-tékelés, a jellemnevelés és -formálás, a kommunikációs-készség, és a konfliktuskezelő képesség fejlesztése.
 • Személyiségtípusok
 • Az igazságra épülő értékrend átgondolása, az értékközvetítő példaképek szerepe.
 1. Barátság
 • A barátság jelentősége, kia-lakítása, szerepe a serdülő, illetve a család életében, hogyan válhatunk magunk is igaz baráttá.
 1. Szerelem
 • Összehasonlítása a barátsággal és a szeretettel.
 • Milyen szerelemre vágynak a fiúk, és milyenre a lányok?
 • A randi jelentősége.
 1. Párválasztás
 • A felelősségteljes párkapcsolat jellemzői.
 • Házasságra való felkészülés, a házastársi elköteleződés és hűség.
 1. Serdülőkor=változások kora
 • A serdülőkori sajátosságok, a lelki és biológiai változások szépségeinek és gondjainak megélése.
 • A női ciklus történései, ffi-női termékenységi tünetek.
 • Helyes egészségtudat, nemi identitás kialakítás-megerősítés.
 • Felelősségvállalás szerepe.
 • CÉL= érett személyiség kialakulása.

(ld.még előző old.Felvilágosítás másként)

 1. Szexualitás – Család-tervezés – Abortusz- és AIDS prevenció
 • A felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás, és az arról való kommunikáció elősegítése.
 • A szexualitás helye véleményünk szerint egy kölcsönösen hűséges, élethosszig tartó kapcsolatban van, mely számunkra a házasság.
 • A szüzesség, az önuralom és le-mondás értékét hangsúlyozzuk.
 • A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka, nagy öröm forrása két, egymáshoz szere-tetben elkötelezett ember szá-mára. Fontos, hogy benne fog-laltatik az élet továbbadásának lehetősége is.
 • A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés során a fogamzás mint csoda jelenik meg. Hisszük és valljuk, hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet.
 • Az abortusz-megelőzés során az élet tiszteletét, az élet- és magzatvédelmet hangsúlyozzuk. Leghatékonyabb segítségnek a magzati fejlődés részletes megismertetését tekintjük.
 • A családtervezés tágabb értelem-ben egy életmódot jelent, melyre az átgondoltság, a tervszerűség, a felelősség jellemző.
 • Fontos a teljes körű tájékoztatás a családtervezési módszerekről.
 • Kiemelten fontosnak tartjuk a természetes családtervezéssel való megismerkedést. Bízunk abban, hogy ezen ismeretek elmélyítése az egészséges életkezdet lehetőségét hordozzák.
 1. Egészséges életmód, drogprevenció
 • Egészséges táplálkozás, túlsú-lyosság, kóros soványság; test-edzés, személyi higiéné. Helyes énkép megerősítése.
 • Káros szenvedélyektől (alkohol, dohányzás, drog) való tartózkodás.
 • Szenvedélybetegség, függőség, legális-illegális drog.
 • A drogok közvetlen és közvetett: a szervezetre, a magatartásra, valamint a környezetre gyakorolt hatásai.
 • Döntési folyamat megismerése à „MONDJ NEMET!” készség-szintű kialakítása (személyiség-fejlesztés).
 1. Média–Reklám–Tömeg-tájékoztatási eszközök
 • Mindezek helyes használata.
 • Pozitív és negatív hatások.
 • Hogyan védjük magunkat a káros hatásoktól?
 1. Hivatás-Karrier
 • Saját élethivatásunk.
 • Milyen az elhivatott és milyen a karrierista ember?
 • Hogyan egyeztethetők össze a boldog családi élettel?
 1. Illemtan
 • Társasági viselkedés írott és íratlan szabályai
 • Étkezés, köszönés, ajándékozás, tegeződés-magázódás, megjelenés, öltözködés.
 • Nők és férfiak közeledése, (akár szerelemesek) társaság előtti magatartása.
 1. Veszteség elfogadása
 • Betegség, fogyatékosság.
 • A halál és gyász a tabu témák között szerepel. „Amióta nem otthon születünk és nem otthon halunk meg, nem értjük a világot!”
 • A gyász, a veszteség feldolgozásá-nak, a „gyászmunka folyamatának” bemutatásával kívánunk segítséget nyújtani a serdülőknek.

 

Elérhetőségeink:

ÉLETÜNK A CSALÁD! Család- és EgészségPedagógiai Prevenciós Nonprofit Közhasznú Kft. eletunkacsalad@gmail.com

Dr. Rézné Vitus Csilla, ügyvezető (20/950-34-25, reznevituscsilla@gmail.com)

Tirczka Imréné, általános meghatalmazott (20/927-32-07; tirczkazsofi@gmail.com)

 

Csapatunk tagjai

 

Bellus György              (30/386 2122; bellusgyuri@gmail.com)

Bozóné Horváth Andrea (30/990 4688; bozoneandrea@gmail.com)

Csanády Ágota                  (30/856 3070; csanady71@gmail.com)

Elbert Tamásné            (30/755 2404; zsidazsidu@gmail.com)

Fodorné Mikita Gyöngyi           (30/691 6522; mikitagyongyi@gmail.com)

Galla Krisztina                (30/961 1468; galla.krisztina@scale.hu)

Gágyor Györgyi            (30/990 6418; gagyorgy@gmail.com)

Hajdu Zoltánné            (30/492 6851; hajdunemarta@gmail.com)

Komáromi Ferencné      (20/823 0656; komfer@t-online.hu)

Kupás Anita                   (30/310 9173; kupasanita@gmail.com)

Marosné P. Krisztina        (20/455 4823; pancsovaik@t-online.hu)

Martosné dr. Dulácska Csilla (30/316 1452 csillatamas@freemail.hu)

Rikkné Auer Hajnalka         (20/424 7998; rikkneah@gmail.com)

Szentannai Judit        (20/4632 188, szentannai.judit@gmail.com)

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!