Veszprémi érsek: Márfi Gyula

Veszprémi érsek: Európa a bevándorlók számára háborús terület, nem
alkalmazkodni, hanem hódítani jönnek

Az európai ember életében Isten helyét elfoglalta a pénz és az élvezetek. Az
iszlám pedig elfoglalja Európát. Nem fegyverrel, hanem hittel. Erről is beszélt
Márfi Gyula veszprémi érsek a Naplónak nyilatkozva, hangsúlyozva, hogy amit
mondott, az saját, személyes véleménye.

Az egyházi vezető hetekig fontolgatta, hogy megszólaljon¬-e a migránstémában,
hiszen a katolikus egyház magyar képviselőinek korábbi nyilatkozatait
szövegkörnyezetből kiemelve vagy más kontextusba helyezve ¬ komoly felzúdulás
követte.¬

– Ugyanakkor a hívő emberek útmutatást várnak az egyházi vezetőktől: mi
történik most, miért történik, mi a feladata a keresztény embernek?

¬- Véleményem szerint Európa leigázása történik az iszlám által, még ha nem is
fegyverekkel ¬ hanem hittel. A muszlimok számára ez szent háborút jelent, és el
kell ismernünk önfeláldozásukat: hajlandók kockára tenni életüket, átvágnak
háborgó tengeren, több száz kilométert gyalogolnak rengeteg viszontagság
között, hogy megérkezzenek új hazájukba, Európába. Ha az európai
keresztényeknek lenne hasonló hitük, s virágoznék nálunk a kereszténység, a
muszlimok nem jönnének ide.

– Tanulmányozta az iszlámot?

– Nem vagyok szakértő, de régóta foglalkozom a nagy világvallásokkal, így az
iszlámmal is. Most újabban elolvastam Gerhard J. Bellinger Nagy
valláskalauzából az ide vonatkozó 26 oldalt. Ebből tudom többek között, hogy a
muszlimok számára az a keresztény alapszabály, hogy nemes cél érdekében sem
követhetnek el önmagában véve bűnös cselekedetet, nem érvényes. Adott esetben a
hitetlenek becsapása, kirablása, megölése lehet akár kötelesség is. (Vö. Korán
2. és 9. szúra.) Ugyanebből a műből megismerhetjük az iszlám államjog
alapelvét. Eszerint a világ az emberiséggel együtt két részre oszlik: az egyik
a dár al¬iszlám, azaz iszlám terület (ide tartozik most 19 ország, amelyekben
az iszlám államvallás), a másik a dár al¬harb, azaz háborús terület. A dzsihád
(erőfeszítés) arra kötelezi a muszlimokat, hogy ezeket a területeket
elfoglalják és iszlám uralom alá hajtsák. (Vö. Bellinger, 214. oldal.) Nagyon
fontos azt is tudnunk, hogy az iszlám (szemben például a hinduizmussal és a
buddhizmussal) nem befelé forduló, individualisztikus, hanem kifelé forduló,
kollektivisztikus vallás. A hitterjesztés elsősorban nem magányos
misszionáriusok feladata, hanem a hívő tömegeké. Úgy gondolom, hogy aki ezeket
nem ismeri, a mostani népvándorlás legmélyebb okait sem ismerheti.

-¬ Más felfogás szerint az emberek a háború, az éhezés, a halál elől
menekülnek, és nekünk kötelességünk segíteni rajtuk.

-¬ Újra mondom: Európa számukra háborús terület, háborús területre pedig nem
szokás menekülni. Ez nem azt jelenti, hogy a háborúk (Afganisztánban, Líbiában,
Irakban, Szíriában és másutt) nem játszanak szerepet, de csak másodlagosan.
Ilyen másodlagos ok az ökológiai katasztrófa is, amely az élettér
beszűkülésével jár, és sok embert menekülésre kényszerít. De még talán
megemlíthetjük az okok közt azt is, hogy egyes bevándorlók génjeikben hordják a
(nem pejoratív értelemben mondott) nomád életmódot, a hazátlanságot mint
természetes életmódot. Biztosan szerepet játszik a szegénység is, illetve a
jobb életmód utáni vágy. Erre hivatkozunk a gazdasági bevándorlók esetében. A
mostani népvándorlásnak azonban nemcsak okai vannak, hanem céljai is.
(Hangsúlyozom ezt annak ellenére, hogy tudom: az okokat és a célokat nem lehet
élesen megkülönböztetni.) Melyek a migráció céljai? Ezek közül is többet fel
lehet sorolni. Itt van például az európai nagyvállalkozók vágyakozása az olcsó
munkaerő (modern rabszolgák) után. De megemlíthetjük egyes Európán kívüli
nagyhatalmak törekvését Európa meggyengítésére. Ezzel magyarázhatók olyan
érthetetlennek tűnő dolgok, hogy az Európa iszlamizálásában érdekelt arab
pénzvilág mellett amerikai bankok is támogatják a migránsokat, kiket
előszeretettel csak menekülteknek hívnak. Egy kicsit talán ez az oka annak is,
hogy a toleranciát fennen hirdetők segítik a toleranciát alig ismerő
migránsokat. A legfőbb cél azonban, amint már említettem, a dzsihád, amely arra
kötelezi a muszlim tömegeket, hogy hajtsák iszlám uralom alá a földet.

¬- De miért most akarják Európát iszlamizálni?

– Elsősorban azért, mert a muszlim tömegek vezetői jól látják, hogy megérett a
helyzet a hitehagyott földrész elfoglalására. Segítséget jelent a teljesen
elvilágiasodott európai vezetők (tisztelet a kivételnek) naivitása. Ők nem
számolnak a hit erejével, el sem tudják képzelni, hogy a széles tömegek
vallásos meggyőződésében mekkora erő van. Ők csak pénzben és napi politikában
gondolkodnak. Olyan európai értékekről szónokolnak (például szabadságról és
egyenlőségről), amelyek Európában már nem is léteznek. Az egyenlőséget
összekeverik az egyformasággal (genderideológia), a szabadságot pedig a
szabadossággal, amely saját szenvedélyeik rabjává teszi az európai polgárokat.
Jól jön a muszlimoknak a németek már¬-már idegbajos félelme is attól, hogy újra
fajgyűlölőknek nevezik őket. (Pedig a fajimádat és a fajgyűlölet ellenszere nem
másik véglet: a kozmopolita globalizmus, hanem a mértéktartó faj¬- és
hazaszeretet.) Azt azonban szeretném hangsúlyozni, hogy a bevándorlók közt
biztosan vannak menekültek is, illetve segítségre szoruló felebarátaink, akiket
Jézus tanítása szerint segítenünk kell. (Magam is küldtem a karitászon
keresztül pénzt is, takarót is.)

¬- Ön szerint mi vár most Európára?

¬- Európa levetette magáról Krisztus szelíd igáját, most az a veszély
fenyegeti, hogy nyakát Mohamed sokkal szigorúbb igájába hajtják. Próféta nem
vagyok, de azt tudom, hogy 1986¬-ban Európának jó egy százaléka volt még csak
mohamedán, ma pedig már közel öt százaléka. A nyugati országokban ez az arány
sokkal nagyobb. Nem lehet kizárni, hogy 50 év múlva a muszlimok többségben
lesznek, és akkor Európa valóban iszlám uralom alá kerül. Üldözni valószínűleg
csak a hitetleneket és az ő normáik szerint erkölcsteleneket (melegházasok,
melegfesztiválok, genderideológia, Charlie Hebdo¬-szintű folyóiratok, Isten¬-
és vallásgyalázó megnyilvánulások) fogják. A hívő keresztényeket, zsidókat és
más vallásúakat meg fogják tűrni, különösen azokat, akiknek van szent könyvük
(bibliájuk, arabul: koránjuk). Az éveket azonban valószínűleg nem Jézus
születésétől, hanem Mohamed prófétának Mekkából Medinába történt menekülésétől,
a hedzsrától fogjuk számítani (Kr. u. 622¬-től), heti ünnepnapunk nem a
vasárnap lesz, hanem a péntek, a karácsonyt és a húsvétot pedig sokkal
diszkrétebben fogjuk megünnepelni, mint most… Új keresztény templomok nem
fognak épülni (mecsetek annál inkább), régi templomainkat azonban megtarthatjuk
és fenntarthatjuk, ha önerőből erre képesek leszünk. A muszlimok is rendkívül
sokfélék, és többségük békeszerető ember, de mindig lesznek közöttük
szélsőséges csoportok, amelyek egy¬-egy templomot felgyújtanak, egy¬-egy
imádkozó csoportot felkoncolnak. Ezeket az iszlám állam is bűnözőknek fogja
nyilvánítani, de nem biztos, hogy megtalálja és megbünteti őket.

¬- A hívő ember felteszi a kérdést: mi lehet ezzel Isten terve?

¬- Azt hiszem, a népvándorlás végső okára tetszett rákérdezni. A migráció
valószínűleg Isten büntetése. A próféták egyértelműen állítják, hogy Izrael
(Kr. e. 722-¬ben), illetve Jeruzsálem és Judea (Kr. e. 586¬-ban) azért esett
el, mert a nép Jahve helyett a bálványokat imádta. Ha Európa elesik, annak is a
modern bálványimádás (a pénz, a hatalom és a tiltott élvezetek imádása) lesz az
oka.

¬- A nem hívők sokat idézik Ferenc pápát, aki a menekültek mellett emelte fel a
szavát.

¬- Van némi mosolyogtató abban, hogy akik a pápai tévedhetetlenség dogmáját
nevetségesnek tartják, most számon kérik tőlünk, miért nem fogadjuk el a
Szentatya szavait egy olyan tárgyban, amelyre a tévedhetetlenség nem is
vonatkozik. A pápa csak akkor tévedhetetlen, ha hit és erkölcs dolgában az
egész egyház számára kötelező tanítást ad. Itt nem erről van szó. A Szentatya
azt kérte, hogy minden plébánia fogadjon be egy menekült szír családot. Nos,
számos plébánia önmagát sem tudja fenntartani külső segítség nélkül. Azonkívül
a bevándorlók túlnyomó többsége nem menekült, nem szír és nem család. A pápa
megnyilatkozásait befolyásolja az a félelem is, hogy a muszlim országokban
fokozódhat a keresztények üldözése. De arra is gondolt, hogy az ő szülei is
bevándorlók voltak Argentínában. Ám bevándorlás és bevándorlás között is óriási
különbségek vannak. A Szentatya szülei keresztényként mentek egy keresztény
országba, így könnyen alkalmazkodtak új környezetükhöz. A muszlimok azonban nem
tudnak és nem is akarnak alkalmazkodni. Ők, mint már mondtam, harci területre
jöttek: nem alkalmazkodni, hanem hódítani.

-¬ Visszatérhetnek¬-e Európa liberális államai a keresztény gyökerekhez, mit
tehetnek a hívők ebben a helyzetben?

¬- Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy Európa vezetőivel együtt megtérjen.
Isten kegyelme mindenre képes. De a megtérést elsősorban nekünk, hívőknek kell
gyakorolnunk. Véget kell vetnünk az ilyen gondolkozásnak, hogy kicsit
bérmálkozom is, meg nem is, kicsit szeretlek is, meg nem is, veled, Uram, de nélküled.
Sokat kell imádkoznunk és sokkal komolyabban kell vennünk keresztény hitünket.
Halálosan komolyan kell vennünk a keresztény erkölcsöket, különösen a
tízparancsolatot.

-¬ A nem hívők úgy érezhetik, ők ki vannak rekesztve ebből a megoldásból. Ők
mit tehetnek?

-¬ Úgy vélem, a tízparancsolat nem csupán a keresztények számára követendő,
hanem minden normális társadalmi rend alapja. Számukra elfogadhatóbb az a
megfogalmazás, hogy ez a természet rendje, de attól még a tartalma örök érvényű
és egyetemes. A ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, felebarátod feleségét,
tulajdonát ne kívánd, tiszteld szüleidet: mindenki számára kötelező parancs. Ez
az alapja nemcsak az örök üdvösségnek, hanem a földi boldogulásnak is.

(Forrás: Veol.hu https://veol.hu/hirek/isten-helyet-elfoglaltak-a-balvanyok-1734794> )

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!