Petíció az élelmiszerek minőségbeli különbségének kivizsgálása ügyében

Közös erőfeszítéseink nem hiábavalók. Több éves munkával értük el, hogy petícióinkra, leveleinkre az Európai Unió, sokszor megkésve és PC módon reagálva, választ ad.

Ezen petíciónk remélhetőleg meghozza azt az eredményt, amely lényegesen csökkentheti a Magyarországra érkező élelmiszeráruk szándékosan elkövetett minőségi problémáit.

A 0370/2017 sz. petíciónkra az alábbi válasz érkezett:

Tisztelt Uram !

Ezennel tájékoztatom, hogy az Ön által benyújtott petíció szerepel a Petíciós Bizottság 2019. 01. 22-i brüsszeli ülésének napirendtervezetében. Petíciója a tervek szerint körülbelül 10:00-kor kerül sorra.

Örömmel tájékoztatom, hogy a bizottsági ülést a következő internetes címre kattintva az Európai Parlament internetes közvetítésén keresztül nyomon követheti:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=HU&body=PETI; ezt élőben, illetve a rá következő naptól kezdve felvételről teheti meg.

Amennyiben azonban személyesen kíván részt venni az ülésen, kérem, hogy 2019. 01. 11.-ig tájékoztasson bennünket e szándékáról vagy az erre az e-mailre adott válaszban, vagy lehetőleg a peti-secretariat@europarl.europa.eu címre írott e-mailben, megadva nevét, születési dátumát és állampolgárságát, valamint személyazonosító okmányának (útlevél, gépjárművezetői engedély, személyi igazolvány stb.) számát. Az utóbbit az Európai Parlament épületeibe történő belépésre jogosító belépőkártyája átvételekor be kell mutatnia.

Ezt követően megküldjük önnek a szükséges – az ülés napján az Európai Parlamentbe történő belépésre vonatkozó – információkat is.

Kérjük, ne feledkezzék meg arról, hogy a petíciót benyújtó személyek felszólalására engedélyezett időtartam a bizottság elnökének döntésétől függ, de semmi esetre sem haladhatja meg az öt percet. A petíció benyújtóját általában felkérik, hogy álláspontját azelőtt adja elő, mielőtt az Európai Bizottság ismertetné véleményét. Ezután a képviselők megvitatják a petíciót, majd ezt követően határozat formájában megfogalmazzák válaszukat.

Amennyiben fel kíván szólalni, vagy további dokumentumokat szeretne ismertetni, segítségünkre lenne, ha ezt már korábban megküldené a bizottság titkárságának annak érdekében, hogy ezek bekerüljenek az ügyiratba, és a tolmácsok rendelkezésére álljanak.

Mellékelten csatoljuk az Európai Bizottság által egy hasonló kérdésben benyújtott petícióval kapcsolatban a képviselők részére írott közleményt.

Kérjük, szíveskedjék valamennyi további levelezést lehetőleg angol nyelven a peti-secretariat@europarl.europa.eu címre küldeni.

Tisztelettel:

A titkárság
Petíciós Bizottság

 

Európai Parlament  2014-2019

Petíciós Bizottság
21/09/2018}

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Tárgy:       Méry János szlovák állampolgár által benyújtott 0298/2017. számú petíció a fogyasztói termékek egységes minőségének biztosításáról a belső piacon

Csizmadia László magyar állampolgár által a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány nevében benyújtott 0370/2017. számú petíció egy parlamenti bizottság és egy állandó ellenőrző rendszer létrehozásáról a különböző uniós tagállamokban az élelmiszerek közötti minőségbeli különbségek kivizsgálásáért

  1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olyan tanulmányokra utal, amelyek állítólag bizonyítják, hogy minőségbeli különbség van a Nyugat- és Kelet-Európában használt fogyasztói termékek összetevői között és kitart amellett, hogy az osztrák, német és francia boltokban ugyanazon termékek minősége jobb, mint a kelet-európaiaké. A petíció benyújtója azt kéri, hogy orvosolják a belső piacon ezt az állítólagos megkülönböztetést, vizsgálják felül az uniós élelmiszer-biztonsági rendeleteket és a használják ki jobban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv előnyeit.

A 0370/2017. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány elnöke, arról számol be, hogy az Ausztriában és Szlovákiában a nemzetközi kiskereskedések által eladott élelmiszerekkel kapcsolatos, Szlovákiában nemrég közzétett laboratóriumi vizsgálatok eredményei kimutatják, hogy nagyjából kéttucat termék (többnyire üdítőitalok, húskészítmények, teák és fűszerek) jobb minőségű Ausztriában, mint Szlovákiában. A petíció benyújtója azt állítja, hogy ezt a botrányt kiemelték a V4-országok rendkívüli miniszterelnöki ülésének napirendjén röviddel annak kirobbanása után. Továbbá a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2017. március 6-i ülésén Szlovákia és Magyarország közös javaslatot készített, hogy megvitassák az Unióban a termékek minőségbeli különbségeit, megkérve a Bizottságot, hogy teremtsen olyan jogi eszközöket, amelyekkel ezt a jelenséget kezelni lehet. A petíció benyújtója azt is megemlíti, hogy a helyzetet Romániában is vizsgálják. A petíció benyújtója arról is említést tesz, hogy a magyarországi Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Ausztriából és Magyarországról is vásárolt termékeket és azok vizsgálata után arra a következtetésre jutott, hogy a termékek különböző, illetve rosszabb összetevőkből álltak. A petíció benyújtója elfogadhatatlannak tartja, hogy a keleti tagállamokban élőket ebben a tekintetben másodlagos polgárként kezelik. A petíció benyújtója azt javasolja, hogy az Európai Parlament a probléma értékelésére állítson fel egy vizsgálóbizottságot. A petíció benyújtója továbbá azt kéri, hogy állítsanak fel egy állandó ellenőrző rendszert a visszaélések kiszűrésére, valamint az ehhez hasonló kereskedelmi magatartás megakadályozására és kezelésére.

  1. Elfogadhatóság

A 0298/2017. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2017. július 17.

A 0370/2017. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2017. augusztus 30.

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

  1. A Bizottság által a 0298/2017. számú petícióra adott válasz: 2017. október 31.

Az Európai Bizottság tud azokról a panaszokról, amelyeket uniós polgárok több tagállamban benyújtottak ugyanazon márkanév alatt forgalmazott termékek különbözőségével kapcsolatban, és nagyon komolyan foglalkozik is a kérdéssel, ahogyan ezt Juncker elnök az Unió 2017. évi helyzetéről tartott beszédében kiemelte. A Bizottság lépéseket tett az élelmiszeripari ágazatban jelentkező probléma megvizsgálása céljából.

  1. szeptember 26-án a Bizottság elfogadott egy útmutatást arról, hogy miképpen kell alkalmazni az uniós élelmiszerügyi és fogyasztóvédelmi jogszabályokat az élelmiszerek kettős minőségével kapcsolatban (C(2017)6532)[1] , ezzel kívánva segíteni a nemzeti bűnüldöző hatóságokat az élelmiszeripari termékek forgalmazásában jelentkező tisztességtelen gyakorlatok azonosításában. Az útmutatás elismeri, hogy a vállalatok jogosan tehetnek különbségeket termékeik között a helyi ízléshez vagy a helyi forrásokhoz való jobb alkalmazkodás érdekében, de rámutat, hogy a jelentős különbségeket egyértelműen és félre nem érthetően a fogyasztók tudomására kell hozni.

A Bizottság ezenkívül külön finanszírozást (legalább 1 millió EUR-t) biztosít a közös vizsgálati módszertanhoz, amelyet a Bizottság Közös Kutatóközpontja állít össze, és amely 2018 elejétől kezdve képes lesz összehasonlítható adatokkal és szilárd bizonyítékokkal szolgálni a kérdéssel és annak kiterjedésével kapcsolatban.

Az élelmiszerlánc jobb működésével foglalkozó magas szintű fórum megbízta a Közös Kutatóközpontot, hogy segítse a harmonizált vizsgálati módszertan létrehozását célzó többszereplős munkát, melynek a kettős minőség problémájának kiterjedtségét kell értékelnie. A Bizottság azt várja, hogy az élelmiszerlánc valamennyi főbb érdekeltje támogatja ezt az önkéntes vállalást, amely erősen támaszkodik a fogyasztók részvételére is.

Következtetés

Az Európai Bizottság véleménye szerint az élelmiszerbiztonságra, az élelmiszeripari és más termékek címkézésére és a fogyasztóvédelemre vonatkozó meglévő uniós szabályozás megfelelően tájékoztatja a vásárolni szándékozó fogyasztókat az élelmiszerek jellemzőiről. Ugyanakkor szükség van annak biztosítására, hogy a szabályokat helyesen és ténylegesen alkalmazzák. A jelenlegi uniós szabályok szerint a vonatkozó uniós jogszabályok érvényesítése a tagállamok (azaz a nemzeti élelmiszerügyi és fogyasztóvédelmi hatóságok) felelősségi körébe tartozik. A Bizottság támogatást biztosít számukra iránymutatások, koordinációs tevékenység és a kapacitásépítéshez nyújtott finanszírozás révén.

  1. A Bizottság által a 0370/2017. számú petícióra adott válasz: 2018. január 31.

A Bizottság tud a számos közép- és kelet-európai tagállamban nemrégiben közzétett laboratóriumi vizsgálatokról, amelyek felfedték, hogy az Unió egységes piacán belül ugyanazon márkajelzéssel ellátott termékek összetevői különbözőek. Ahogyan azt Juncker elnök kiemelte az Unió helyzetét értékelő 2017-es beszédében, a Bizottság rendkívül komolyan veszi ezt a problémát és nem fogadja el, hogy az Unió bármely tagját másodlagos polgárként kezeljék. A Bizottság ennélfogva határozott intézkedéseket[2] tett az élelmiszerágazatban tapasztalható kettős élelmiszer-minőség jelenségének kezelésére.

A Bizottság értelmező közleményt (C(2017)6532)[3] fogadott el azzal a céllal, hogy konkrét iránymutatást nyújtson a nemzeti végrehajtó hatóságok számára az idevágó uniós élelmiszer- és fogyasztóvédelmi jogszabályoknak a kettős élelmiszer-minőséggel kapcsolatos alkalmazására, valamint az élelmiszeripari termékek forgalmazásában jelentkező tisztességtelen gyakorlatok felismerésére vonatkozóan. E közlemény elismeri, hogy a vállalatoknak jogukban áll eltérő összetételű termékeket forgalomba hozni a helyi ízléshez vagy forrásokhoz való jobb alkalmazkodás érdekében, ám leszögezi, hogy a fogyasztókat nem téveszthetik meg oly módon, hogy azok azt higgyék, az azonos márkajelzéssel és látszólag azonos csomagolással ellátott termékek azonosak az egységes piac egészén belül, amennyiben ez a feltételezés nem fedi a valóságot.

A Bizottság ezenkívül megbízta saját tudományos szolgálatát és tudásközpontját, a Közös Kutatóközpontot, hogy fejlesszenki egy összehangolt vizsgálati megközelítést, hogy összehasonlítható adatokat és tudományos bizonyítékokat lehessen szerezni a probléma mértékéről és elterjedtségéről. Az e téren folytatott munka jelenleg is zajlik, és 2018 során is folytatódni fog az összes érdekelt féllel való szoros együttműködésben. A fogyasztóvédelmi program keretében további 1 millió euró támogatást ajánlottak fel a tagállamoknak a nemzeti hatóságok jogérvényesítési kapacitásának fejlesztésére és további vizsgálatok elvégzésére.

A Bizottság ezenfelül konstruktív, többszereplős párbeszédet folytat a főbb érdekelt felekkel és ipari szereplőkkel a Közös Kutatóközpont összehangolt vizsgálati megközelítéssel kapcsolatos munkájának segítése, valamint az Unió összes fogyasztójával szembeni egyenlő bánásmód megvalósítása érdekében.

Október 13-án a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos, valamint az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos ismertette a Bizottság intézkedéseit egy Pozsonyban megrendezett, a kettős élelmiszer-minőségről szóló magas szintű fogyasztói csúcstalálkozó keretében. A csúcstalálkozó során a tagállamok, a fogyasztói szervezetek, a fogyasztói és élelmiszeripar képviselői, valamint a V4-országok miniszterelnökei – a Cseh Köztársaságot leszámítva, amely nyíltan kifejezte, hogy jogszabály útján várja a kérdés kezelését – üdvözölték a Bizottság intézkedéseit, és elismerték, hogy azok hozzájárulhatnak a probléma kiküszöböléséhez.

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács november 6-i ülése során is hasonlóan pozitív visszajelzés érkezett a tagállamok részéről.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy az élelmiszer-biztonságra, a címkézésére és a fogyasztóvédelemre vonatkozó meglévő uniós szabályok megfelelően tájékoztatják a vásárolni szándékozó fogyasztókat az élelmiszerek jellemzőiről. A pozsonyi magas szintű fogyasztói csúcstalálkozó és a Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülése során kapott visszajelzés megerősíteni látszik ezt az elképzelést. Ennek ellenére biztosítani kell, hogy az említett szabályok következetesen és hatékonyan érvényre jussanak. Ez a jelenlegi uniós jog értelmében a tagállamok (nevezetesen a nemzeti fogyasztói és élelmiszer-biztonsági hatóságok) feladata, a Bizottság pedig útmutatás, koordinációs tevékenységek és konkrét pénzügyi támogatás révén nyújt ebben számukra segítséget. Ennek következtében a Bizottság álláspontja szerint nincs szükség a petíció benyújtója által kért (további) állandó ellenőrző rendszer kialakítására a visszaélések kiszűrése, valamint az ehhez hasonló kereskedelmi gyakorlatok megakadályozása és kezelése érdekében.

  1. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2018. szeptember 21.

a 0298/2017. és a 0370/2017. számú petíciók

Miután Jean-Claude Juncker elnök tavaly megtartotta az Unió helyzetét értékelő beszédét, a Bizottság a kérdést az élelmiszer-ágazat legfontosabb prioritásának tekintve, határozott lépéseket tett a termékek kettős minőségének kezelése érdekében.

E célból a Bizottság külön iránymutatást adott ki a vonatkozó uniós jogszabályokról, konkrét finanszírozást nyújtott a tagállamoknak a szükséges végrehajtási kapacitások fejlesztéséhez, és folytatta az érintett ágazattal folytatott párbeszédet.[4]

Ezen erőfeszítések ellenére a végrehajtási tapasztalatok azt mutatták, hogy különösen az illetékes végrehajtó hatóságok folyamatosan nehézségekkel szembesülnek a jogszabályoknak a kettős minőség lehetséges eseteire történő alkalmazása során. A Bizottság ezért 2018. április 11-én úgy határozott, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv[5] módosítását javasolja az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” elnevezésű bizottsági csomag[6] keretében . Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy egy más tagállamokban forgalmazott termékkel azonosként forgalmazott áru forgalmazása tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet, ha az említett termék valójában jelentősen eltérő összetételt vagy jellemzőket mutat. A módosítás így jelentősen növeli a jogbiztonságot valamennyi piaci szereplő számára.

Emellett a Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) az érintett ágazattal, az illetékes hatóságokkal és a fogyasztói szervezetekkel szoros együttműködésben harmonizált tesztelési módszertant dolgozott ki annak érdekében, hogy  a kérdés hatókörének és dimenziójának jobb megértéséhez további bizonyítékokat gyűjtsön az egész EU-ban.

Ezt az általános keretet (harmonizált módszer) a márkás élelmiszerek minőségi szempontjainak tesztelésére 2018. április 25-én tették közzé. Számos kulcsfontosságú ajánlást tartalmaz a termékek kiválasztására és mintavételére, vizsgálatára és érzékszervi elemzésére, valamint az adatok ezt követő értelmezésére vonatkozóan.

Ezt a módszertant az egész EU-ra kiterjedő tesztelési kampány során hajtják végre és tovább finomítják.

A kampány előkészítése érdekében a JRC 2018. május és július között megvalósíthatósági tanulmányt készített, amely számos tagállam által az uniós szintű tesztelésre javasolt több mint 50, védjeggyel ellátott élelmiszerre terjedt ki.  Ezen adatok alapján a piaci kosárba bekerülő, az egész EU-ra kiterjedő tesztelési kampány tárgyát képező termékek végső listáját a részt vevő tagállamok illetékes hatóságaival, az ágazat képviselőivel, valamint a kiskereskedelem és a fogyasztók képviselőivel szoros együttműködésben állítják össze. Ezt követi majd a mintavétel és a termékek elemzése az EU-ban. A Bizottság arra számít, hogy az eredmények előzetes áttekintése 2018 végére várható.

Következtetés

Ez az új harmonizált módszertan biztosítja az átláthatóbb európai fogyasztói piacok felé vezető további folyamat megalapozását.

A teljes jelentés itt érhető el: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu_harmonised_testing_methodology_-_framework_for_selecting_and_testing_of_food_products_to_assess_quality_related_characteristics.pdf

[1]http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_hu.htm

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_hu.htm.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0929%2801%29&from=HU.

[4] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_hu.htm.

[5] Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=HU.

[6] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_en.htm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!