Katolikus Tábori Püspökség felhívása

  1. március 19-én egy sajátságos és önkéntes összefogásra hívtuk a Magyar Honvédelemben szolgálatot teljesítőket: péntektől péntekig este 21 órakor imádságos fohászt tartunk.

Ezek az esti áhítatok a Katolikus Tábori Püspökség online szolgálatának köszönhetően többféle formában és módon is követhetők, így a püspökség honlapján (http://www.ktp.hu/news/esti-ahitat-imadsagos-fohasz-lelki-osszefogas), Facebook és Instragram oldalán valamint az ún. Karantén-kápolna” adások által a YouTube csatornán is (https://csatapap.wordpress.com/hirek/).

Tudjuk, hogy számosan vannak azok, akik bár nem katonák, s nem is a honvédelem területén dolgoznak, de szimpátiával és szolidáris érzülettel támogatják a magyar  katonák biztonságot és békét szolgáló tevékenységét.

Újabb áhítat kezdődik el, amelyet május 8-15. estig végzünk.

Kérjük, ha teheti, támogassa a Magyar Honvédelem nemes ügyének szolgálatában állókat és csatlakozzon hozzánk az imádságban.

KATONAI ORDINARIÁTUS
Katolikus Tábori Püspökség
1054 Budapest Szabadság tér 3.
Telefon: 1/474-12-71
Telefax: 1/354-16-25
E-mail: hmktp.iroda@gmail.com

WEB – HONLAP: ktp.hu

_______________________________________________________________________________________________________________

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG
– KATONAI ORDINARIÁTUS –

ESTI ÁHÍTAT
május 8 – 15.
21.00 óra

 

Részlet Szent János Evangéliumából

  1. fejezet 1-17. vers

 

Búcsúbeszédében utolsó vacsorán Jézus ezt mondta tanítványainak:

Ne nyugtalankodjék szívetek. Hisztek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha már elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek.«

Tamás erre azt mondta neki: »Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?« Jézus azt felelte neki: »Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.

 

Imádságos-fohász

Örökkévaló Urunk, Szentháromság, Egy igaz Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Hálát adunk neked ma este is, amikor újra gondviselésedbe kapaszkodva fohászkodunk hozzád.

Kérünk, fogadd el könyörgéseinket és add meg, hogy a mostani próbatételek ne keserítsenek el bennünket, s bizalommal tudjunk a jövő felé tekinteni!

Kérünk, segíts bennünket, hogy fohászainkat most is rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel tudjuk eléd hozni!

Kérünk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett vétkeinket! Teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket, mert téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenünket megbántottunk. Ígérjük, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük!

 

Kérünk, Urunk, mutasd meg közelséged oltalmazó békéjét az időseknek, akik több hét óta egyedül élnek és szenvednek a magánytól! Segítsd jóságod gondviselése által azokat is, akik az idősotthonokban félelmek között élik napjaikat!

Töltsd el a Te békéddel azoknak a szívét, akik belső félelmeik miatt szenvednek, vigasztald a szomorkodókat, s azokat, akik értelmetlennek tartják életüket és kilátástalannak vélik sorsuk alakulását!

Eléd hozzuk a járványban megbetegedett testvéreinket, s kérünk, hogy oltalmazó segítségeddel vedd őket gyámolító kezedbe és enyhítsd megpróbáltatásaikat! Kérünk, legyél közel minden betegséggel küszködő szenvedőhöz, különösen is a haldoklókhoz!

Urunk, fogadd be országodba mindazokat, aki a járvány okozta betegségben szeretteik közelségét nélkülözve hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek a hitét egyedül te ismerted! Nyisd meg nekik, mennyei házadnak kapuját, hogy örökké ünnepelhessenek téged országod örömteli békéjében!

 

Urunk, hálát adunk neked mindazokért, akik a járvány elleni küzdelemben fáradhatatlanul, sokszor életüket kockáztatva áldozatkészen dolgoznak az emberiség jövőjéért!

Adj továbbra is erőt és egészséget a tudomány szakembereinek, hogy kitartó erőfeszítéseik által, minél előbb megtalálják a mostani járvány hathatós ellenszerét!

Adj testi-lelki erőt az orvosoknak, hogy küzdelmes gyógyító szolgálatukban állhatatosan tudják segíteni a betegséggel küszködőket!

Segítsd és erősítsd a betegek és az idősek mellett szolgálatot teljesítő ápolókat, beteggondozókat, hogy minduntalan megerősítést kapjanak kitartó és áldozatos munkájuk mindennapjaiban!

Hálát adunk neked mindazokért, akik áldozatos munkájukkal és mindennapi tevékenységükkel megteremtik számunkra az emberi élet fönntartásának feltételeit, és helytálló hűséggel végzik feladataikat.

Mennyei Atyánk! Azokat is gondviselésedbe ajánljuk, akik betegségek nélkül tudják élni életüket! Tedd őket hálássá, minden egészségben eltöltött napjukért!

 

Urunk, kísérje áldásod a Magyar Honvédség katonáinak szolgálatát, a rendőrség és a rendvédelmi szervezetek tevékenységét, hogy hazánk biztonságát és társadalmunk békéjét mindennap biztosítani tudjuk a veszélyhelyzet körülményei között!

Add, hogy fegyelmezett és bátor helytállással végezzük feladatainkat!

Kérünk, adj erőt mindannyiunknak, hogy megfontolt magatartásunkkal elősegítsük a béke nyugalmának rendjét és el tudjunk hárítani minden visszaélést, mely veszélyezteti embertársaink életét, közösségeink békéjét!

 

Urunk, sugallataid által segítsd a népek felelős elöljáróit és a hatóságok irányítóit, hogy megfelelő intézkedéseikkel minden országban elő tudják segíteni a mostani járvány leküzdését! Add, hogy rendelkezéseik minden ember számára meghozza a nyugalmat, és helyreállítsa a békesség rendjét!

Adj éleslátást és bölcsességet hazánk vezetőinek, hogy a közjó érdekében felelősségteljes döntéseikkel és nemzetünkért végzett szolgálatuk által egyre hatékonyabban tudjanak úrrá lenni a járvány okozta fertőzés terjedésén!

 

Urunk, segítsd és oltalmazd családjainkat, hogy békés derűben és örömben élhessünk! Adj mindig elegendő erőt  szüleinknek, hogy bölcs okossággal segítsenek bennünket gyerekeket!

Add meg, hogy minden gyermek figyelmesen és szorgalmasan tanuljon ebben a rendkívüli helyzetben is!  Segítsd bennünket, hogy engedelmes szívvel tudjuk elfogadni szüleink döntéseit és tanáraink útmutató tanácsait!

 

Urunk és Istenünk! Kérünk, adj nekünk világos látást, amely által fel tudjuk ismerni, hogy mit akarsz megértetni velünk a mostani megpróbáló események körülményeiben! Növeld bennünk a beléd vetett hitet, hogy bátor elhatározással tudjunk elindulni a megújulás útján! Add, hogy ma esti fohászaink erőt tudjanak adni mindannyiunknak a holnapi napon a szolgálathoz, a munkához, a tanuláshoz, az egyedülléthez és a betegség elviseléséhez!

 

Kérünk, hogy együttes imánk által egyre inkább megtapasztalhassuk, hogy egyedül a Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által meghirdetett ország, a Te uralmad által valósulhat meg az a béke, amelyben saját magunk, családunk, társadalmunk, minden nép és az egész világ a gyógyulás útjára léphet! Ámen.

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!