FM Stratégiai Együttműködési Szerződés

A tegnapi napon Szél Bernadett, az LMP képviselője kérdést intézett a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkárához, melynek lényege úgy foglalható össze, hogy vajon milyen nagy összegű támogatásokat kap a CÖF-CÖKA a minisztériummal kötött stratégiai együttműködési szerződés kapcsán.

A CÖF-CÖKA visszautasítja az LMP folyamatos támadásait szervezetünk ellen, és a képviselőnő megnyugtatása érdekében a szerződést teljes terjedelemben közzéteszi.

Felhívnánk az LMP figyelmét arra, hogy van söprögetni valójuk saját házuk táján és a folyamatos prejudikációtól szíveskedjenek a jövőben tartózkodni.

 

STRATÉGIAI PARTNERSÉGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről:
a Földművelésügyi Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.; adószám: 15305679-2-41; PIR törzsszám: 305679), képviseletében eljár: Dr. Fazekas Sándor miniszter (a továbbiakban: Miniszter)

másrészről
a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (székhelye: 1134 Budapest, Lehel utca 8.; adószám: 18003534-1-41; megyei nyilvántartási szám: 170/2013, országos nyilvántartásbeli azonosító: 3760/2009) képviseletében eljár: Dr. Csizmadia László kuratóriumi elnök , mint együttműködő fél (a továbbiakban: CÖF-CÖKA)

(együttesen: Felek)

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
A természeti erőforrások és értékek megőrzése, a felelős, fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, az épített és természetes környezet védelme, a természeti értékek megőrzése a XXI. században egyre inkább felértékelődő, egymással szorosan összefüggő, nemzetbiztonsági jelentőségű, stratégiai feladat. A Magyar Kormány ezt felismerve alkotta meg a 2020-ig szóló Nemzeti Vidékstratégiát, amelyhez hasonló átfogó, hosszú távú koncepció évtizedek óta nem készült Magyarországon.

A Magyar Kormány legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai törekvése a foglalkoztatás bővítése, amely törekvésen keresztül a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazottak érdekében több stratégiai célt kíván megvalósítani: élénkíteni törekszik a gazdasági növekedést, javítani az államháztartás egyensúlyát, stabilizálni a nagy elosztó rendszerek finanszírozását, és elősegíteni a leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkózását. A Kormány az érintett szakpolitikák összehangolásával kiemelten ösztönözni kívánja azoknak az ágazatoknak a fejlődését, amelyek mint a gazdaság lehetséges kitörési pontjai fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás élénkítésében.

A fent vázolt célkitűzések széleskörű társadalmi és civil részvételt igényelnek, amelyek alapját a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény (továbbiakban: Törvény) teremti meg. A Törvény lehetővé teszi, hogy a jogszabályok és jogszabálytervezetek megalapozását elősegítő koncepciók előkészítéséért felelős miniszter stratégiai partnerségi megállapodásokat alakítson ki azon szervezetekkel, amelyek készek a kölcsönös együttműködésre, és amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében, és a jogszabályok utólagos véleményezésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg, vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek.

A jogalkotó által kitűzött, és a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a Felek az alábbi stratégia partnerségi és együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik:

I. A Megállapodás célja
1. A Felek rendszeres kapcsolattartásának, valamint a közös erőfeszítéseik intézményes kereteinek biztosítása a szakmai együttműködés érdekében.
2. A Felek szorosabb együttműködésének megteremtése a jogszabályok és a jogszabályokat megalapozó koncepciók előkészítési munkájában, valamint az elfogadott jogszabályok hatásainak értékelésében (jogszabályok utólagos véleményezésében) annak érdekében, hogy javuljon az érintett ágazatok jogszabályi kereteinek minősége.
3. A Nemzeti Vidékstratégia alapvető célkitűzései megvalósulásának előmozdítása, elsősorban a birtokpolitika és az agrárgazdaság terén.

II. A Megállapodás tárgya
1. A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a Felek a Nemzeti Vidékstratégiával összhangban az alábbi szempontokat törekednek közösen érvényesíteni:
– az agrár- és élelmiszergazdaság versenyképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, ennek érdekében a termelői integráció erősítése, együttműködésben a hazai tulajdonú áruházláncokkal;
– az ágazat foglalkoztatási szerepvállalásának növelése, a foglalkoztatást biztosító tevékenységek és üzemszerkezeti formák erősítése;
– a foglalkoztatás, mint legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai cél, jelentőségének erősítése;
– a vidéki társadalom szereplővel való szélesebb kapcsolattartás és egyeztetés a társadalmi aktivitás növelése érdekében;
– a kedvező agrárhitel lehetőségek megteremtése;
– együttműködés a hazai feldolgozóipar fellendítésében, a kisméretű feldolgozóüzemek számának növelésében;
– nemzeti földtulajdonlás védelme, az életképes gazdálkodást biztosító föld- és birtokpolitika megvalósítása, illetve támogatása;
– a jó minőségű élelmiszerellátás erősítése;
– a kizárólagosan hazai tulajdonban lévő áruházláncokon keresztül történő piacra jutás elősegítése, erősítése;
– a családi, valamint a kis- és középvállalkozások munkalehetőségének javítása.
2. A megfogalmazott célok érdekében a Felek az alábbi tárgykörökkel kapcsolatos jogszabályok, jogszabályokat megalapozó koncepciók előkészítésében és utólagos értékelésében kívánnak egymással együttműködni:
– agrárpolitika
– agrárfejlesztés
– agrárgazdaság
– élelmiszeripar
– földügy

III. A Megállapodás elvei
1. A Felek tudomásul veszik, és vállalják, hogy a Törvényben megfogalmazottak szerinti jó kormányzás elveivel összhangban és a közjó érdekében a következő alapelveket követik a Megállapodásban foglaltak megvalósítása során és érdekében:
1.1. hatékonyság: a partneri együttműködés, egyeztetés hatékonyan kell segítse a kormányzati munkát, csökkentve a társadalmi kockázatokat;
1.2. nyitottság: a partnerek révén a társadalom lehető legszélesebb körének bevonása a döntések megalapozásába;
1.3. érdemi együttműködés, és a társadalmi egyeztetés eredményeinek hasznosítása, ennek érdekében:
1.3.1. szükséges és elegendő mennyiségű és minőségű információ cseréje;
1.3.2. korai, megfelelő időben történő bevonás – a stratégiai partnerek bevonása a döntés-előkészítésbe legkésőbb a Törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti határidőben;
1.3.3. közérthetőség;
1.3.4. kötelező visszajelzés;
1.3.5. a stratégiai partnerség folyamatának és eredményeinek nyilvános dokumentálása, rendszeres értékelése, szükség szerint felülvizsgálata.

2. A Felek tudomásul veszik, hogy a Törvény 13. §-a szerinti stratégiai partnereken kívüli szervezetek, egyének számára is szükséges legalább a Törvény 7-12. §-ban leírtak biztosítása, és a Törvény 14. § (2) bekezdése értelmében a Miniszter jogosult ezeket a szervezeteket is nagyobb mértékben bevonni az egyeztetés folyamatába.
3. A Felek tudomásul veszik, hogy a Megállapodás önmagában nem helyettesíti a feladatok átadásáról, a támogatásokról, valamint a megrendelésekről szóló szerződéseket.
4. A Felek tudomásul veszik, hogy a Megállapodás, amennyiben erről kifejezetten nem rendelkezik, nem módosítja, és nem szünteti meg a hatályos megállapodásokat vagy keret-megállapodásokat.
5. A Felek elfogadják, hogy a jelen megállapodásnak semmilyen formában nem célja a CÖF-CÖKA részére más társadalmi vagy civil szervezet érdekkörét is érintő állami ügyletek terén bármilyen előnyt vagy társadalmi vagy civil szervezettől eltérő megítélést biztosítani.

IV. A Felek jogai és kötelezettségei
1. A CÖF-CÖKA vállalja, hogy a felhalmozott tudása, gyakorlati tapasztalatának rendelkezésre bocsátásával, a tagjai és partnerei által rendelkezésére álló eszközökkel, technológiákkal, elemzésekkel, értékelésekkel, tanulmányok készítésével, szakmai rendezvényeken való közös prezentációval, megjelenéssel, továbbá aktív szerepvállalásával segíti a Nemzeti Vidékstratégia és más stratégiai dokumentumok célkitűzéseinek az elérését, a Földművelésügyi Minisztérium munkáját.
2. A CÖF-CÖKA kifejezetten kijelenti, hogy tudomással bír a Törvény 14. § (1) bekezdésében foglaltakról, mely szerint kötelessége, hogy a közvetlen egyeztetés során az adott jogterülettel foglalkozó, stratégiai partnerséggel nem rendelkező szervezetek véleményét is megjelenítse. Vállalja, hogy a Megállapodás időtartama alatt e kötelességének maradéktalanul eleget tesz: dokumentáltan egyeztet a tárgykörben érintett egyéb társadalmi szervezetekkel, a véleményeket összegzi és megjeleníti a stratégiai partnerségi együttműködés során.
3. A CÖF-CÖKA kijelenti, hogy a Miniszter felhívása alapján írásbeli vagy közvetlen egyeztetésekben legjobb tudása és tapasztalatai alapján kíván részt venni.
4. A CÖF-CÖKA a Miniszter által tűzött határidőn belüli nyilatkozattételre felkéri a véleményalkotáshoz szükséges partnereit, véleményt alkot, és lehetőség szerint egységes véleményt juttat el a Miniszter részére. Amennyiben a CÖF-CÖKA a Miniszter által tűzött határidőn belül nem nyilvánít véleményt, az egyetértésnek minősül.
5. A Miniszter vállalja, hogy aktuális jogalkotási tervét rendszeresen ismerteti a CÖF-CÖKA-val.
6. A CÖF-CÖKA vállalja, hogy a Kormány nyilvános jogalkotási tervét megismeri.
7. A Miniszter vállalja, hogy a CÖF-CÖKA-t a Törvény 5. §-ában foglaltakra figyelemmel a jogszabályok vagy jogszabály-módosítások előkészítése (koncepcióalkotás) megkezdésétől fogva bevonja a döntéshozatal folyamatába.
8. A Miniszter vállalja, hogy a Törvény 14. § (3) bekezdése szerint a CÖF-CÖKA által írásban megtett véleményeket a törvényjavaslatot tárgyaló országgyűlési bizottság kérésére a bizottságának megküldi.
9. A Miniszter vállalja, hogy a Törvény 15. § (1) bekezdése szerint személyes részvétellel történő egyeztetés esetén a CÖF-CÖKA-t időben értesíti, és a Törvény 15. § (2) bekezdése szerinti összefoglalóról gondoskodik.
10. A Törvény és jelen Megállapodás II. pontjának hatálya alá tartozó tárgykörökben, szükség esetén a Felek bármelyike kezdeményezhet személyes egyeztetést. A személyes egyeztetés megtartását indokolt esetben lehet elutasítani.
11. A Miniszter vállalja, hogy amennyiben a jogalkotási terv ezt indokolja, a Törvény és jelen Megállapodás II. pontjának hatálya alá tartozó tárgykörökben évente legalább egyszer személyes egyeztetést kezdeményez a CÖF-CÖKA-val, amelybe más stratégiai partnereit is bevonhatja.
12. A Felek a jelen Megállapodás teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek tájékoztatni egymást 15 napon belül.

V. A Megállapodás szerinti kapcsolattartás módja és szabályai
1. A kapcsolattartás személyesen, írásban, elektronikus úton és telefon igénybevételével történik.
2. A jogszabálytervezeteket, azokkal kapcsolatos szakmai véleményeket, illetve jogszabály módosítási javaslatokat véleményalkotásra elektronikus úton (e-mailben) juttatja el a Miniszter a CÖF-CÖKA részére. A véleményezési határidő kijelölése esetén minden esetben a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a az irányadó: a véleményezési határidő meghatározása során a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez szükséges idő tekintetében a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter mérlegeli a jogszabálytervezet terjedelmét, szakmai és társadalmi jelentőségét, módosítás esetén a módosított jogszabály szerkezetét érintő változás mértékét, és minden olyan körülményt, ami a Törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelv szempontjából jelentős lehet.
3. A Felek rögzítik, hogy a Törvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott személyes részvétellel történő egyeztetés tartása esetén követendő eljárási szabályokra vonatkozóan a Törvény 15. § (1) bekezdése az irányadó: a személyes részvétellel történő egyeztetés tartása esetén, a tárgyalás előtt a felkészüléshez szükséges, megfelelő időben kell értesíteni a feleket a találkozó időpontjáról.
4. A Felek rögzítik, hogy a Megállapodással kapcsolatosan nyilvánosságra kerülő dokumentumokat, azok közzététele előtt az érintett Feleknek joga van megismerni és észrevételezni.
5. A Felek agrárgazdasági és földügyi munkacsoportokat jelölnek ki. A munkacsoportok feladata a jelen Megállapodáshoz tartozó összes írásos és szóbeli egyeztetés. A Felek a munkacsoport tagjainak vagy adatainak változásáról 15 napon belül írásban tájékoztatják a másik felet, legalább a következő adatok megadásával: név, beosztás, elektronikus levelezési cím, telefonszám és levelezési cím.

A kijelölt munkacsoportok:

AGRÁRGAZDASÁGI MUNKACSOPORT

Fodor Attila
CBA Kereskedelmi Kft
kommunikációs igazgató

Csongovai Tamás
COOP Hungary Zrt
beszerzési vezető

Dr. Bencze Izabella

Dr. ifj. Lomnici Zoltán

Dr. Csizmadia László
kuratóriumi elnök

dr. Weisz Miklós
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége –
AGRYA -társelnök

FÖLDÜGYI MUNKACSOPORT

Dr. Kurucz Mihály

Dr Alvincz József

Jójárt László

Sáringer-Kenyeres Tamás

 

6. Az elektronikus úton történő információközlés a címzetthez történő megérkezéssel, az esetlegesen postai úton vagy futár útján történő információközlés a kézbesítéssel, a telefonon történő információközlés pedig az ilyen módon történő közléssel válik hatályossá.

VI. A Megállapodás szerinti információkezelés feltételei
1. A Felek eljárásuk során kötelesek a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit megtartani.
2. Tudomással bírnak továbbá arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (6) bekezdése szerint a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.
3. Fentiek érdekében a Felek kijelentik, hogy az egyeztetési anyagokat és a jogszabály-előkészítés során tudomására jutott információkat az egyeztetési kötelezettségüket érintő körön túl nem hozzák nyilvánosságra, annak tartalmát megőrzik. A Felek felelősséget vállalnak azért, hogy a Megállapodás jelen pontjában megfogalmazottakat bevont partnereik is megismerik és betartását vállalják.
4. A Felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a Megállapodás révén egymástól megkapott dokumentumokkal, adatokkal, információkkal nem élnek vissza, azokat a másik fél beleegyezése és tájékoztatása nélkül nem közlik, illetve kívülállók részére nem teszik hozzáférhetővé.
5. A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az egyeztetés tárgykörébe tartozó tervezet titkos vagy bizalmas jellegű, úgy az egyeztetés nyilvános dokumentálásának feltételei eltérnek a jelen Megállapodásban leírtaktól.

VII. A Megállapodás hatálya
Felek megállapodnak, hogy a Megállapodást az aláírásakor hivatalban lévő Kormány megbízatásának megszűnéséig terjedő határozott időtartamra kötik meg, és a Kormány megbízatásának megszűnésével a Megállapodás minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.

VIII. A Megállapodás költségviselése
A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségüket saját maguk viselik. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a CÖF-CÖKA nem részesül külön díjazásban a Megállapodásban foglaltak teljesítéséért.

IX. A Megállapodás módosítása és megszüntetése
1. A Megállapodást a Felek közös megegyezéssel, írásban, bármikor módosíthatják, illetve megszüntethetik. A Megállapodást a Felek bármelyike a rendes felmondás szabályai szerint 30 napos felmondási idővel, indoklás nélkül, a másik félhez címzett, igazolt módon eljuttatott, egyoldalú nyilatkozatával megszüntetheti. A Megállapodás III., IV., V. és VI. pontjaiban megfogalmazott rendelkezések súlyos megszegése esetén a Felek az azonnali hatályú rendkívüli felmondás lehetőségével is élhetnek.
2. A Felek rögzítik, hogy a Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.
X. Egyeb rendelkezés
A jelen Megállapodásban foglaltak nem érintik az egyéb jogszabályokban illetve közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott véleményezési és egyeztetési jogosultságokat.

XI. Záró rendelkezések
1. A Miniszter kijelenti, hogy a Törvény 13. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján jelen Megállapodás honlapon történő közzétételéről gondoskodik.
2. Jelen Megállapodás négy, egymással megegyező tartalmú példányban készült, folyamatos sorszámozással, melléklet nélkül. Őrzési helyük: 1 példány Miniszter, 1 példány Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, 2 példány CÖF-CÖKA.

A Felek jelen Megállapodást annak teljes ismeretében – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2014. október 28.

……………..…………………….
Földművelésügyi Minisztérium
képviseli:
dr. Fazekas Sándor
Miniszter
(P.H.)

……………..…………………….
Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány
képviseli:
Dr. Csizmadia László
kuratóriumi elnök
(P.H.)

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!