Az új Világszellem és a nemzeti civil szervezetek

Németh László nagy hatású megállapításainak egyike: „A mai világ legfontosabb műhelyei nem azok, ahol az atomot bombázzák vagy ahol a tudományágakat művelik, de még azok sem, ahol a politikát kotyvasztják, hanem ahol az új Világszellem megszületik. Kérdés: van-e, építhető-e magyar földön ilyen műhely?”
Bizony 50 év is elmúlt már, hogy ezeket a gondolatait Németh László leírta, de most nem azt akarom fejtegetni, hogy volt-e, működött-e ilyen magyar műhely, az újvilágszellem megvalósulását segítő eszmei műhely. Már csak azért sem, mert meglátásom szerint most jött el az igazi ideje annak, hogy egy-egy ilyen műhely magyar földön működésbe kezdjen.
Azt sem akarom kutatni volt-e, van-e Európában ilyen műhely, de meggyőződéssel állítom, hogy a Népi Írók műhelye, mozgalma ilyen volt. (Sajnos múlt időben, de szellemisége köztünk munkálkodik.)
Tehát eljött az idő, hogy az új világszellem igénylésének műhelye magyar földön hatékony működésbe kezdjen, illetve kimunkálja téziseit.
A kiérlelt gondolatok elfogadtatásáért az új világszellem megszületésének és elterjedésének érdekében és hatékony működéséért a magyar közösségekben, az egész magyar társadalomban, és nem utolsó sorban egész Európában, mindegyik európai nemzet életében is. Európa kultúrája fennmaradásának és fejlődésének javára és hasznára.
M i n d e n   n e m z e t   f e l e l ő s   m i n d e n  n e m z e t é r t.
A továbbiakban csak felvázolom, hogy mi lehet a magyarság hozzájárulása és feladata az új európai és világszellem megszületésében.
Négy pontot, fontos teendőt sorolok most fel,csak vázlatszerűen.

1)    Mindenek előtt a Harmadik Út témaköre. Amely a magyar nemzet saját útja és természetesen egyben minden nemzet saját útjának is meghatározója. A Harmadik Út egy nemzetmentő és ország-építő eszmerendszer, a Nemzeti maximum stratégia legfőbb eleme. Az interaktív eszmerendszer kidolgozása és működtetése bizonyos civilszervezetek hatékony közreműködésének, együttműködésének eredményeként történhet.
Németh László szerint a magyarság fontos saját útja az európai nemzetek saját harmadik útjaival történő integrálódás. Ez jelenti majd Európa harmadik útjának kiművelését, meghatározását, adott esetben a globalista tendenciák baloldali és jobboldali irányzatai ellenébe.

2) Európai Unió helyett, az Európai Nemzetek Szövetsége (Föderációja) szolgálja érdemben a nemzeti kultúrák védelmét, fejlődését, fejlesztését.
„Minden nemzet felelős minden nemzetért”
Európát ne egy központi nagy vízfej irányítsa. Európai Nagyrégiókat kell létrehozni, pl. Közép-Európai Nagyrégió: hatékonyabb nemzeti együttműködés. (Lehetett már hallani Északi- és Déli Nagyrégió felvetéséről.)
A Nagyrégiók választanák (delegálnák) az Európai Nemzetek Szövetsége központi vezetését. (Parlament, Nagytanács….)
A Közép-Európai Nagyrégió kialakulását nagy mértékben segítené egy, a térségre vonatkozó nemzetközi tudományos és közéleti társaság létrehozása. (Kezdetben talán csak civil szervezetek szövetségével.)

3) Európa keresztény gyökereinek tisztelete, ápolása és fejlesztése. Európai intézmények demokratikus fejlesztése és fejlődése keresztény elvek alapján történhet,hiszen „a demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”, (R. Shumann).
A demokrácia nem egyszerűen a többség akaratának illetve hatalmának érvényre juttatása. A demokráciának magában kell tartalmazni három legfőbb alapvetését: a transzparenciát (átláthatóságot), a szubszidiaritást (a döntéseket az érdekelt régiók közösségei hozzák) és aszociális érzékenységet.
Európa keresztény történelmi hagyománya és értékei hozzájárulnának az egész világ kulturális és gazdasági fejlődéséhez.
Európa nem eladó, a nemzetközi globálidióták álljanak le intézményeik nyomulásával. Európa az európaiaké.

4)  A balliberalista-globalista bolondériák elleni kérlelhetetlen harc szükségessége. A balliberális hatalmi törekvések és a globális szervezett pénzügyi világuralmi rendszer mesterkedéseinek leleplezése, a nemzeti érdekek és értékek védelmezése.
A világ népeinek csakis az európai nemzetek gazdasági és kulturális hagyománya és öröksége lehet javára és hasznára.

Civil szervezetek és politikai pártok egyesviszonyrendszere

A pártok-felettiség nem lehet egyetlen civil szervezet működésének sem az alapja,semmilyen szellemi-kulturális tevékenysége megszervezése során.
Nem hirdetheti egyik civil szervezet sem pártok felett állónak magát, mivel neki magának, és a pártformációknak is más a szerepük, feladatuk.
A közelmúlt és jelen történelmi időszak államalakulatait, nemzeteit és kormányait pártok irányítják. Különféle pártformációkra adhatjuk le szavazatainkat.
Be kell látnunk azonban, hogy a pártok egyike sem tudja felvállalni rendszer szemléletű alapossággal a NEMZETI MAXIMUM stratégiájának rendszerelvű paradigmáit,amelyeknek kibontakoztatására alapozódhatna a nemzetmentő és ország-építő eszmerendszer.
A politika és az azt képviselő pártok elsősorban a napi és a közeli jövő feladatainak aktualitásaival foglalkoznak, ezek hálójában vergődnek. A népben-nemzetben valógondolkodás ugyan sajátja kell legyen a pártok kormányzati politikájának, de a politizálás taktikájának áldozatul esik többnyire a valós nemzeti érdek, és kísérti őket a ’nemzeti-minimum’ tétele álságos értékeinek könnyebb megvalósíthatósága.
Azonban a nemzeti megmaradás csak a NEMZETI MAXIMUM eszmerendszeréből bontakozhat ki teljességgel. A nemzeti maximum egy komplex rendszerszemléletű olyan eszmerendszer, amely a nemzet tagjainak,polgárainak demokratikus és interaktív működésén alapul.
Ezt az eszmerendszert – a nemzetmentő és ország-építő stratégiát – kell fenntartások nélkül felvállalni az arra hivatott civil szervezetnek.
Ennek vannak természetesen tudományos, kulturális és közéleti aspektusai. Mindegyikaspektus vonatkozásában ki kell dolgozni a rendszerszemléletű paradigmatételeket.
Ez szakosodást is eredményezhet a civil szervezetek között, illetve mindegyik a saját szellemi kapacitása erejéig mélyed el ezek megfogalmazásában. Azonban egymás eredményeit figyelemmel kell kísérni, szükség esetén termékeny együttműködést kell kialakítani egymás között.
A kidolgozott, megfogalmazott paradigmatételeket pedig működésük során figyelemmel kell kísérni, elő kell segíteni azok alkalmazását és rendszerelvű kibontását, megvalósíthatóságát.
Mindemellett pedig nagy hatékonysággal be kell építeni a nemzetet működtetni képes Harmadik Út taktikai rendszerébe is.Amely csakis keresztény-konzervatív irányultságú lehet. Mind ez nem határozza meg a pártok felett állást, hanem kizárólag csak a pártoktól valófüggetlenséget. Vagyis a civil szervezet (szervezetek) által kidolgozott, a pártokra kiható és figyelembe veendő értékek, értékrendszerek felmutatását és felkínálását tarthatják szem előtt. Valamint azok megvalósításának,megvalósulásának folyamatos ellenőrzését és természetesen a továbbfejlesztést igénylő változtatások kidolgozását.
Igazából mindezek által valósul meg a civil szervezetekben régóta ismert stratégiai alapelv: minden magyar felelős minden magyarért.
A pártokat pedig – különösen a keresztény-konzervatív pártokat – végül is az minősíti, hogy mit és mennyit, illetve milyen mélységben építenek be pártjuk programjába a civil szervezetek által kidolgozott, és széles körben ismertté váló NEMZETI MAXIMUM stratégiából, a Harmadik Út eszmeiségének, taktikájának,rendszerelvű alkalmazásával. És hát mit valósítanak meg mindebből a magyar megmaradás érdekében.
Végső soron a civilek, az elhivatott civil szervezetek munkásságukkal zsinórmértékül szolgálhatnak a választási küzdelmekben résztvevő pártok számára.

A Nemzeti maximum főbb alapvetései

Lám milyen botor, bátortalan és esendő az emberi lélek, főképpen a magyar lélek.Nem merjük vállalni, büszkén felmutatni a tisztes magyar létet, bizonyság átadva a reménynek.
Alkudozni próbálunk egyre, csak vergődünk a kelepcében, amit ránk kényszerítettek.Nehezen ismerjük fel azt, ami pedig egyes-egyedül üdvösségünk hozná sorban,szépen.
Csak erőlködünk, fontolgatjuk, ízlelgetjük a ránk erőltetett nemzeti minimummikéntjét. A nemzeti minimum (?) mily balgaság, mily dőreség amely ellenfelünkhöz idomít örökké.
Mondjuk ki bátran népünk szép igazát, mellyel megmenthetjük gyönyörű hazánkat. Ne igazodjunk örökkön örökké az idegen szívűekhez, a betolakodókhoz, a magyar valónkat fel nem vállalókhoz.
A magyar érdekek és magyar értékek védelme csak is azt kívánja, hogy a nemzeti maximum legyen írva a haladás zászlajára.
Csakis a nemzeti maximum lehet az igazodási pont.
Csak a magyar teljesség az, ami igazán emberhez méltó.
Ne legyünk hát kicsinyhitűek, valljuk meg büszkén a szépséges magyar létet.
Mosolyogjuk meg bátran azokat, akik az ember-törpítő kicsinységet kínálják nemzetünknek,népünknek..
A magyar nemzeti maximumnak három fő pilléren kell nyugodnia mindenkor.
Először is az Isten-hiten, mely hit ezer éven át a magyarság megtartója és fontos iránytűje volt a nehéz évszázadokban is.
Másodszorra rendületlen hazaszeretet említendő, amely történelmi nagyjainkat is egyértelműen jellemezte. Ugyanakkor ez a hazaszeretetünk minden nép általméltányolt, elismerést kiváltó tulajdonságunk volt, és az kell legyen a jövőben is. Tehát cselekvő hazaszeretet.
Harmadszor és egyáltalán nem utolsóként a család a magyar megmaradás fő pillére. A tradicionális házasságban kiteljesedő boldog emberi lét. Végül is a szeretőcsaládi közösség a magyar haza alapköve, a cselekvő hazaszeretet letéteménye.
Mindenkinek,aki velünk él a magyar hazában, tiszteletben kell tartania, respektálnia kell a magyar érdekeket és értékeket, valamint a magyar tradíciókat és a nemzeti ereklyéket, legalább az elvárható tolerancia szintjén.
Ne alázzuk meg magunkat azzal, hogy a nemzeti minimum kisemmiző fogalomköreinek megvitatására próbáljanak rávenni bennünket az idegen-szívüek.
Nemzeti maximum kell. Csakis a nemzeti maximum egyértelmű kérdéseinek a lefektetése viheti előre nemzetünket az önbecsülés, az önazonosság útján. Ez egyben megmaradásunk záloga.
Ennek főbb elveit a magyar alkotmányba is bele kell foglalni, meg kell fogalmazni,hogy igen is van a magyar érdekek és magyar értékek valamint a legfőbb nemzeti elöljáróink becsülete és a nemzeti ereklyék tisztelete ellenében elkövetett bűntett…
Egyalkalmas törvényben pedig szépen sorba kell venni a tényállásokat.
Nemzeti maximum kell, a magyar megmaradás érdekében.
A Nemzeti Maximum stratégiai alapvetéseinek és paradigma tételeinek részletes kidolgozása valamint a civil szervezetek és politikai pártok egyesviszonyrendszerének figyelembevételével megkezdődhet AZ ÚJ  VILÁGSZELLEM téziseinek kimunkálása az arra hivatott magyar civil szervezetek szellemi műhelyeiben.
„A szív vágyódik, az ész utat mutat, az erőnek akarni kell. És az új világszellem megszületik”
( Vasvári Pál)

SZ. K.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!