Az Országos Rádió és Televízió Testület jelentkezési felhívása

A delegált tagok megbízatása egy évre szól. Tiszteletdíj nem illeti meg őket, költségtérítésre jogosultak. A delegált tagokra is vonatkoznak a Törvény 58. §-a szerinti összeférhetetlenségi szabályok. A kuratóriumi tagság kezdete a sorsolás időpontja, lejárta a következő év március 31.

Delegálásra az a szervezet jogosult, amelyet az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) nyilvántartásba vesz. (Delegálásra jogosultak még a határon túli magyar szervezetek is, őket a Határontúli Magyarok Hivatala javaslatára a Testület értesíti). A nyilvántartásba vétel a csatolt minta szerint szabályszerűen kitöltött és kellő igazolásokkal ellátott jelentkezési lap benyújtásával történik.

Ha egy szervezet már élt delegálási jogával és a vele azonos csoportba tartozó más szervezetek közül van olyan, amely még nem delegált, ezen szervezet a kuratóriumi megbízatásának lejártától számított három éven belül nem vehet részt sem a megállapodásban, sem a sorsolásban.

I.
A Magyar Rádió Közalapítvány, illetve a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumaiba történő delegálásra a Törvény 56. §-a (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban megjelölt szervezetek jelentkezhetnek az egyes alpontok szerint kialakuló csoport tagjai együttesen (csoportonként) a megjelölt számban delegálhatnak tagot mindkét kuratóriumba:

a) a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai, ennek hiányában országos szövetségei egy főt,
b) a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége egy főt,
c) a b) pontban nem említett egyházak egy főt,
d) az emberi jogi országos szervezetek egy főt,
e) az irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a zene-, a tánc-, a képző – és iparművészet, valamint a kultúra egyéb területén működő országos szakmai szervezetek négy főt,
f) az oktatás és a tudomány területén működő országos szakmai szervezetek kettő főt,
g) szakszervezetek országos szövetségei egy főt,
h) a munkaadók és vállalkozó országos szakmai érdekképviseletei szervezetei egy főt,
i) az újságírók országos szakmai, érdekképviseleti szervezetei egy főt,
j) a környezetvédők, természetvédők, állatvédők országos szervezetei egy főt,
k) a nők országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
l) a gyermekek és az ifjúság országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
m) a nyugdíjasok országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
n) a testi állapotuk miatt súlyosan hátrányos helyzetben lévők országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
o) a sport országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
p) a települési önkormányzatok országos érdekképviseleti szervezetei egy főt.

II.
A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumába jelentkezésre jogosultak és delegálható létszám a Törvény 56. §-a (2) bekezdésének a)-l) pontja alapján a következő:
a) a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai, ennek hiányában országos szövetségei egy főt,
b) a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége egy főt,
c) a b) pontban nem említett egyházak egy főt,
d) az emberi jogi országos szervezetek egy főt,
e) az irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a zene-, a tánc-, a képző- és az iparművészet, valamint a kultúra egyéb területén működő országos szakmai szervezetek három főt,
f) az oktatás és a tudomány területén működő országos szakmai szervezetek kettő főt,
g) az újságírók országos szakmai, érdekképviseleti szervezetei egy főt,
h) a környezetvédők, természetvédők, állatvédők országos szervezetei egy főt,
i) a nők országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
j) a gyermekek és az ifjúság országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
k) a testi állapotuk miatt súlyosan hátrányos helyzetben lévők országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
l) a sport országos érdekképviseleti szervezetei egy főt.
Jelentkezési lapot azok a szervezetek adhatnak be, amelyek bírósági (hatósági) nyilvántartásba vétele legalább két évvel a felhívás közzététele előtt megtörtént.

E szabály alól kivételt jelentenek a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai [I. a), illetve II. a) pont első fordulat], amelyeknek a jelentkezési laphoz mellékleteket nem kell csatolniuk.
Nem nyújthat be jelentkezési lapot párt, alapítvány és kamara.
A Testület felhívja a jelentkező szervezetek figyelmét, hogy az Rttv. 56. § (1) és (2) bekezdéseinek e) és f) pontjában meghatározott csoportba jelentkező szervezetek közül csak azoknak a jelentkezését fogadja el a Testület, amelyek megfelelnek a szakmaiság alábbiakban megfogalmazott kritériumának:

Szakmai szervezetnek tekinti a Testület azokat a szervezeteket, amelyeknek valamely – a kultúra az Rttv. 56.§ (1) és (2) bekezdésének e) és f) pontjában felsorolt területeinek megfelelő – képzettséget szerzett, illetve tevékenységet folytató személyek vagy ezeket tömörítő szakmai szervezetek a tagjai, vagy a szervezet valamely – az említett területhez kötődő – szakma érdekében fejti ki tevékenységét.

A nyilvántartásba vétel megtörténtéről, illetve a nyilvántartásba vétel megtagadásáról a Testület minden jelentkező szervezetet értesít. A Testület ezen döntése ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye.

A Testület a nem megfelelően benyújtott jelentkezéseket nem fogadja el. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A Testület felhívja a jelentkező szervezetek figyelmét arra, hogy amennyiben a jelentkezési lapon nem jelölik meg a megfelelő csoportot, melybe jelentkezni kívánnak, a Testületnek nem áll módjában ezt pótolni.

Amennyiben a szervezet korábban már jelentkezett valamely kategóriába, és az ORTT nyilvántartásba vette, akkor ugyanazon csoportot köteles megjelölni az idei jelentkezés alkalmával is.

Amennyiben a korábbiakban már az 56. § (1) (2) e), f) pontja szerint nyilvántartásba vett szervezetek jelen felhívás szakmai szervezeteket definiáló szabályai miatt már nem minősülnek a kategóriába tartozó szervezetnek, ha a tevékenységük alapján más kategóriába besorolhatóak, a jelentkezés alkalmával e másik csoportot megjelölhetik.

A jelentkezési laphoz mellékelendő okiratokkal igazolni kell a bírósági bejegyzést és a bejegyzett adatok fennállását, a szervezet célját, illetve a működési kör országos jellegét.

Mellékelni kell a szervezet alapító okiratának másolatát és a bírósági bejegyzésről szóló határozatot vagy bírósági kivonatot, mindkettőnek három hónapnál nem régebben kelt bírósági hitelesítéssel ellátott eredeti példányát. (Ezzel igazolandó, hogy a szervezet a jelentkezés idején megfelel a feltételeknek.)
A jelentkezési lap 3. pontjánál egyértelműen meg kell adni, hogy a jelentkező melyik kuratóriumba kíván bejelentkezni. Egy szervezet bejelentkezhet egyidejűleg mindhárom kuratóriumba, ha a feltételeknek mindhárom kuratórium tekintetében megfelel. Az I. g), h), m) és p) pont alatti szervezetek kizárólag a Magyar Rádió és a Magyar Televízió közalapítványok kuratóriumaiba jelentkezhetnek.

A 4. pontban az I. a) – p) vagy/és a II. a) – l) pontok egyikét fel kell tüntetni. Egy szervezet egyidejűleg – mindhárom kuratórium tekintetében – csak egyazon csoportot jelölhet meg.

A jelentkezési lapokat a szervezet alapító okirat szerinti képviselője vagy a képviselő által meghatalmazott személy írhatja alá. Ez utóbbi esetben a jelentkezéshez csatolni kell a meghatalmazást. Amennyiben az alapító okiratban megjelölt képviselő személyében változás történt, úgy a jelentkezési lapot szignáló képviselő képviseleti jogosultságát bírósági bejegyző végzéssel vagy bírósági kivonattal köteles igazolni.

A jelentkezési lapokat a Törvény szerint legkésőbb 2010. március 15-én éjfélig kell postára adni az Országos Rádió és Televízió Testület címére (1088 Budapest, Reviczky u. 5. postacím: 1461 Budapest, Pf. 59), illetve azok, 2010. március 15-én éjfélig, az Országos Rádió és Televízió Testület székházában az átvétel igazolása mellett személyesen is leadhatók.

A Testület a jelentkezési határidő lejártát követően a sorsolást megelőzően az ORTT honlapján közzéteszi a nyilvántartásba vett szervezetek listáját a három kuratórium szerinti megosztásban, az egyes alpontok szerinti csoportosításban, továbbá tájékoztat a sorsolás időpontjáról és helyszínéről.

A Testület általi nyilvántartásba vételt, illetve az erről szóló írásbeli értesítést követően a sorsolás megkezdéséig az azonos csoportokba tartozó szervezetek egymás között megállapodhatnak arról, hogy 2010-ben melyikük él a delegálás jogával. E megállapodásnak azonos csoporton belül teljes körűnek kell lennie. A megállapodásról a sorsolás megkezdéséig írásban kell értesíteni a Testületet.

Megállapodás hiányában a Testület sorsolással dönti el a delegálás jogát, a Törvényben részletesen meghatározottak szerint. A sorsolás helyéről és időpontjáról a Testület a nyilvántartásba vett szervezeteket közvetlenül is értesíti, ezen felül közleményt fog megjelentetni.

Felhívjuk a szervezetek figyelmét, hogy a Törvény szerint csak az a szervezet vehet részt a sorsoláson, amelynek a képviselője jelen van. A képviseleti jogosultságot a helyszínen igazolni kell.

A sorsoláson a képviseletre jogosult által meghatalmazott személy is eljárhat, azonban egy személy meghatalmazással csak egy szervezet képviseletét láthatja el.

Jelentkezési lap

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!