1. szeptember 12.-én Magyarországot ismét megpróbálják deresre vonni az Unióban, s a magyar miniszterelnök nem először áll majd ki 11-én a liberális hazugságok ellen, hogy hazánkat megvédje. A Liberális, akarom mondani LIBE bizottság jelentéstevője minden, jórészt magyar hazaárulóktól származó hazugságot, és ősrégi, már régen elrendezett ügyet összehordott szemétbe való jelentésében, reménykedve a magyar kormány megbuktatásában, miközben áldozatosan és álságosan remegni méltóztatik a magyar emberek jogaiért. Nem tudom, ki hogy van vele, de engem kiráz a hideg, ha arra gondolok, hogy Judith Sargentini asszony és cinkostársai értem aggódnak. Isten mentsen meg egy olyan világtól, ahol a hozzá hasonló Soros bérencek lábbal tiporják a magyar lakosság emberi jogait. Mellesleg sajnálom is szegény Judith asszonyt. Mily hosszú ideig és sokat kínlódhatott azon, hogy összehozzon valami hazugságcunamit a magyar kormányfő és kormánya ellen azért, hogy a legsúlyosabb uniós büntit kierőltethesse az EU Parlamentjéből a gaz magyarokkal szemben, akik nem átallottak szembe fordulni a migrációt támogató „willkommenskultúrral”. Pedig sokkal egyszerűbben megoldhatta volna a jelentés megírását. Gondolom, legalább egy évig ollózott rendesen Niedermüller és társai-féle jelentésekből, pedig csak egy 170 éves rövid kiáltványt kellett volna átmásolnia. Gyakorlatilag minden stimmel: a gyűlölet és a bosszú legfőképpen. Mosonmagyaróvár gyönyörű múzeumában olvasható Windischgratz 1848 decemberében kelt kiáltványa. Íme:

„Magyarország népeihez!

Nem elég, hogy Kossuth Lajos és pártütő czinkosai Magyarországot roppant számú papírospénzzel elárasztották; nem elég, hogy urunkat királyunkat ’s az egész uralkodó családot hazug és gyalázatos felhívásaiban rágalmazni és becsteleníteni merészkedik olly nép előtt, melly századokon által mint az uralkodó ház iránti hívségnek tiszta tükre ragyogott,- még annyira is vetemedett mint ő, mint általa és az úgynevezett honvédelmi bizottmány által valamennyi megyékbe küldött  zsarnok-biztosok, hogy a legiszonyatosb és megvetendő eszközök által rettegésben tartott népet felhívásaikban olly gaztettekre buzdítsák, melyek egy kül’ s az országot minden jog nélkül meglepő ellenség irányában tiltvák a törvényes uralkodó vitéz hada ellenében, pedig melly csak azért lépett által az ország határain, hogy a lázító gonoszok által száműzött békét, rendet és törvényes állapotot visszaidézze- istentelenek, és felségsértők. Nem irtóznak ők kárhozatos elbizakodottságukban a császári hadsereget rablással, gyilkossággal gyújtogatással vádolni, holott még is az ő csordáik követnek el illy gaz tetteket, mirül előrehaladásomnál naponta a legszomorúbb meggyőződést szereztem, s mi iránt a szegény, kétségbeesésig vitt lakosok már előttem siránkozva panaszkodtak.

Nem elégedvén meg ezen gazságokkal, Kossuth Lajos és czinkosai ámítják a népet Schwehát, Pozsony és Mosony mellett állítólag kivívott győzelmek hazug híreivel, holott ezen helyeknél vagy éppen nem is csatáztak, vagy pedig a lázadók megverettek vagy elkergettettek, -csakhogy a népet a császári had elleni felkelésre ingereljék, meg sem gondolván illy rémítő tettnek rettentő következményeit. Lukács Sándor győri biztos vad dühében a Győrött hátrahagyott élelmiszereknek megmérgezését határozta el, és ezen iszonyú gaztett kivitelébe csak a pártütők sebes megfutamodása által gátoltatott.

Ezen minden idők történetében hallatlan gazságok és gonoszságok tekintetébül Kossuth Lajost, a honvédelmi bizottmány valamennyi tagjait és az ezek által megyékbe és városokba szétküldött ugynevezett kormánybiztosokat „törvényen kívülinek és földönfutónak nyilatkoztatom”, megparancsolván valamennyi hatóságoknak és községeknek a legszorosabb felelet terhe alatt, hogy őket elfogják, és a legközelebbi katonai osztaléknak által-adják.

Azok, kik ennek daczára, a pártütő kormánytul akármi csekély parancsot elfogadni, vagy annak engedelmeskedni merészelnének, rögtön ítélő bíróság útján tüstént kivégeztetnek.

Azon hellységek, melyekbül több lakosok egyesülve, a császári’ kir. hadseregnek akármi módon kárt tenni törekvednek, vagy annak futárait, szállítmányait, avagy egyes csapatokat megtámadni merészkednének, tűzzel, vassal elpusztíttatnak. A helységek előjárói a csendnek fenntartásáról életükkel kezeskednek.

Kelt Győri tábori főhadiszállásomon, karácson hó 29-én 1848.

Herczeg Windischgratz Alfréd, császári királyi tábornagy”

Ha valamiért áthallást tapasztalnak napjaink történéseivel kapcsolatban, nem az Önök készülékében van a hiba.

Szeretnék segíteni a küszködő biztosnak, hogy tömören és velősen összefoglalhassa mondanivalóját.

„Magyarország népéhez!

Nem elég, hogy Orbán Viktor pártütő és cinkosai Magyarországot roppant számú támogatással árasztották el, nem elég hogy urunkat, parancsolónkat, Soros Györgyöt és a családját képező NGO-kat hazug és gyalázatos felhívásaikban rágalmazni és becsteleníteni merészkedtek oly hatalom előtt, mely évtizedeken át mint a kapitalista nyugat iránti vágy tiszta tükre ragyogott, még arra is vetemedtek, hogy a legiszonyatosabb és megvetendő eszközök által rettegésben tartott népüket plakátjaikon és nemzeti konzultációkban oly gaztettekre buzdítsák, melyek egy a kül-, és Magyarországot minden jog nélkül meglepő migránsok irányába hatnak,  s amelyek a törvényes EU vitéz liberális politikai hadával szemben – mely csak azért avatkozik közbe, hogy a lázító gonoszok által száműzött békét, rendet és törvényes állapotot ismét megteremtse- istentelenek, és demokrácia-ellenesek. Nem irtóznak ők kárhozatos elbizakodásukban a bevándorlókat, az NGO-kat, és az embercsempészeket szervezkedéssel vádolni, holott az ő csordáik, pl. a Parlamentjük, vagy a Békemenet követnek el ilyen gaztetteket, amikről naponta szereztem a liberális barátaimtól szomorú meggyőződést, s amikről egyes magyar segítőim kétségbeesésükben előttem siránkozva panaszkodtak.

Nem elégedvén meg ezen gazságokkal, Orbán Viktor és cinkosai ámítják a népet a V4-ek és más nyugat-európai országok vezetőinél állítólag kivívott győzelmük hazug híreivel, – holott ezen helyeken éppen nem is csatáztak, sőt, tulajdonképpen megverettek, – csakhogy a magyar népet a brüsszeli adminisztráció és Soros ellen ingereljék, meg sem gondolva őrült tetteik rémítő következményeit.

Ezen minden idők történetében hallatlan gazságokra és gonoszságokra tekintettel Orbán Viktort és kormánya tagjait az európai uniós törvényeken kívülieknek minősítem, egyben javaslom az „uniós atombomba” bevetését ellenük, és az ország szavazati jogának megvonását. Akik mindennek dacára továbbra is támogatják bármi módon a pártütő kormányt, azoktól minden támogatást megvonunk, az ilyen nagyköveteket visszahívatjuk, s még jó, ha brüsszeli székhelyű rögtönítélő bírósággal fel nem koncoltatjuk.

Kelt Brüsszeli főhadiszállásomon, szeptember hó 11-12. 2018. Judith Sargentini LIBE jelentéstevő”

Az még azért hozzá tartozik a történelmi hitelességhez, hogy Herceg Windischgratz Alfréd katonai tehetetlensége miatt csúnyán megbukott, Kossuth és társai pedig a magyar történelem legnagyobb hősivé váltak.

Azt mondják, a történelem ismétli önmagát.

Bencze Izabella