A MAGYAR NEMZET SZABADSÁG ALKOTMÁNYA 

A MAGYAR NEMZET SZABADSÁG ALKOTMÁNYA

4 oldalas Ö s s z e f o g l a l ó 

Az alkotmány a mai kor és jövő kihívásainak figyelembe vételével a múltunk avulhatatlan értékeit megtartva, a szkíta erkölcsiség, jogrend és a szentkorona értékrend szellemében készült.

Az Alkotmány célja az egyetemes szakrális lételvek teljességének figyelembevételével – a Természet Egyetemes Törvényeivel harmóniában – olyan közös együttélési szabályrendszer lefektetése, amely társadalmunk minden tagja számára szabadságot, egészséget, biztonságot és a boldogság lehetőségét biztosítja.

Az igazgatási rendszer új alapokra helyezésével, a Szakrális Magyarország (mely jogfolytonos a korábbi ősi magyar- hun-szkíta államalakulatokkal) – békés átmenet biztosításával – létrehozza azokat a feltételeket, melyek alapján hosszú időre igazságosságon, bölcsességen és méltányosságon nyugvó békés, természet-analógfejlődést tesz lehetővé.

Az új korszak lételveivel összhangban minden ember egyéni felelősséggel tartozik legjobb képességei szerint saját és közösségeink, nemzetünk minden tagjának egyéni jólléte iránt.

A Szakrális Magyarország államformája pánarchia, azaz az isteni, természetes egyetemes ősrend uralma, amely a nép és az egyes emberek számára magas fokú döntési szabadságot, rendet, békességet és általános jóllétet jelent. Az emberek jogai és kötelezettségei arányosak, és senki nem juthat korlátlan túl hatalomhoz.

Az államberendezkedés érdemeken alapuló kettős királyság – meritokratikus duális királyság.

A királyi hatalmat, rangot, címet mindenkor egy nő és egy férfi birtokolhatja.

A szakrális-spirituális vezető minden körülmények között nő, a világi-szellemi vezető pedig férfi. Mindenkori joguk és kötelességük a Magyar Nemzet szellemi-lelki és anyagi jóllétének garantálása, valamint nemzetközi megjelenítése.

A Szakrális Magyarország államrendje a többszörös hatalommegosztás elvén nyugszik.

A szakrális királyi hatalom, a parlamenti világi hatalom és a népbíróságok által gyakorolt direkt emberi néphatalom hármas egységének harmonikus együttműködésével biztosítja a jók és tehetségesek számára a kibontakozás lehetőségét, ugyanakkor gátat szab az alantas törekvéseknek, a korlátlan versenynek és a magánönzésnek.

Az együttélés legfontosabb alapvetései az új alkotmányunkban:

A Szakrális Magyarország mindenkor független, önálló államalakulat.

A Szakrális Magyarország az Igaz Emberek Országa, amely avulhatatlan szellemi- lelki-erkölcsi normákat vall magáénak, és az Élet Szentségét tartja elsődlegesnek.

Az államunk területén fekvő összes föld, a levegő, a frekvenciák, a vizek, bányák és egyéb jószágok, melyek a Természet adományai, a Világ Koronája, illetve a Magyar Szent Korona elidegeníthetetlen tulajdonát képezi.

Minden állampolgárnak joga van a szabad gyülekezéshez, hiteles információkhoz és a cenzúra nélküli véleménynyilvánításhoz (amennyiben mások jogait nem sérti)

A Szakrális Magyarország politikailag és katonailag semleges, államunk területén politikai pártok nem működhetnek.

A Szakrális Magyarország pénzneme a magyar korona, kibocsájtója a Magyar Királyi Nemzeti Bank, mely független minden idegen hatalomtól, nem virtualizálható és nem kamatoztatható.

Legfőbb értékmérő a Teljes és Tökéletes Élet Indexe – T.T.É.I.

„Kijelentjük, hogy egyetlen ember, nép vagy szervezet sem kapott olyan többletjogot a Teremtőtől, amellyel más emberek, népek, nemzetek, egyéb élőlények felett önhatalmúlag uralkodhasson, vagy békéjüket, szabadságukat, testi-lelki épségüket, egészségüket, józanságukat vagy önállóságukat elvehetné, befolyásolhatná, korlátozhatná és háboríthatná. Ezért a felsoroltakat mélyen elítéljük, és adott esetben szankcionáljuk.”

A Szakrális Magyarország elvárja állampolgáraitól, hogy mindenkor békességet keresve, a legjobb segítő szándékkal, figyelmesen forduljanak egymáshoz. Államunk a világ összes népeivel, államával békességre, kölcsönös együttműködésre törekszik.

A Szakrális Magyarország államának berendezkedése, a hatalom fő elemei:

Országgyűlés Felső Háza:

Királynő és a hét fős Szakrális Tanács

a Királynő egyben az Államfő, a tanácstagok miniszteri rangban vannak

Király és a hét fős Világi Tanács

a Király egyben a Miniszterelnök, a tanácstagok miniszteri rangban vannak

a huszonegy fős, nemesekből álló Bölcsek Tanácsa (11nő, 10 férfi), miniszteri rangban vannak

A Felső Ház képviselőit a Királynő és a Király választja és nevezi ki.

Az Országgyűlés Alsó Háza:

választott népképviselők
civil szervezetek képviselői
kisebbségi önkormányzatok vezetői
diák önkormányzatok vezetői

Az önkéntesekből választott Országos és helyi Népbíróságok:

a 77 nőből és 77 férfiből álló Országos Népbíróság (kb. 50-50 % nő-férfi arány)
a helyi önkormányzatok és járásbíróságok mellett működő Népbíróságok

Az alkotmány szigorú ellenőrzési rendszert alkalmaz a hatalmi egységek között, amely a Magyar Nemzet számára pontosan definiált feltételekhez kötötten garantálja a zsarnoki, alkotmányellenes, népellenes események, helyzetek, aktusok kapcsán a végrehajtható vétójogot és ellenállási jogot.

A nép számára a szakrális biztonság szavatolása elsősorban a Királynő joga és kötelezettsége.

Országunk állampolgárai számára a választói jogosultság vizsgához kötött, és aki magas tisztséget tölt be, annak a megbecsültsége mellett, a felelőssége, számon kérhetősége, büntethetősége is nagyobb. A vezetésbe csak erkölcsileg tiszta, szigorú kritériumok alapján megmérettetett NŐK és FÉRFIAK kerülhetnek egyenlő arányban. A legfontosabb országos ügyekben a döntő szó mindig a Szakrális Királynőé.

„A Szakrális Magyarország minden ember számára egyenlő jogot biztosít az igazságos, arányos és méltányos igazságszolgáltatáshoz.”

Nem emberi természetes lényekre alkotmányos joghatóságot nem terjeszthetünk ki, ugyanakkor minden transz humán és mesterséges entitás esetében az embernek Istentől származó joga és kötelessége szabályozni ezek működését és létét.

S z a k t e r ü l e t e k

Honvédelem, rendvédelem:

A Szakrális Magyarország sorkatonai és hivatásos állományú hadsereget, különleges szolgálatokat és testületeket, rendőrséget és csendőrséget tart fenn. A hadsereg vezetője a hadügyminiszter, aki a Király és a Világi Tanács alá tartozik. A hadsereg főparancsnoka a Királynő. Vészhelyzetben a Király nem dönthet a Királynő beleegyezése nélkül. 18 éves kortól minden férfi állampolgár 1 év sorkatonai szolgálatra köteles.

Gazdaság, ipar, kereskedelem, szolgáltatás:

„A korlátlan gazdasági haszonszerzés és birtoklásvágy, a korlátlan magánönzés megengedése társadalmi torzulásokat idéz elő, ezért társadalmilag és a Természet szempontjából egyaránt megengedhetetlenek.”

A Szakrális Magyarország tiltja felségterületén a részvénytársaságok, a korlátolt felelősségű társaságok és minden anonim jellegű gazdasági egyéb társaság működését.

Államunk minden ipari szegmensben arra törekszik, hogy a Természet harmóniájába minél kevésbé és minél finomabban avatkozzon bele.

A Szakrális Magyarország területén szigorúan tilos az akár részben génmódosított (GMO) tartalmú élelmiszerek előállítása, forgalmazása. Ilyen cselekmény Élet elleni bűncselekménynek minősül.

Oktatás:

Nemzetünk és népünk szellemi- lelki-fizikai állapotának magas szinten tartása a Szakrális Magyarország államalakulatának és vezetőinek elsődleges feladata.

Államunk jogot és lehetőséget biztosít a tanuláshoz minden állampolgár számára. Az oktatás-nevelés rendszere nem lehet uniformizált, az egyéni képességek fejlesztése a cél. Szervezett oktatásban nem kötelező a részvétel, közfinanszírozással elérhető mindenki számára a legmagasabb szintű tudás.

Oktatási intézmények lehetnek magán kézben, de azok tananyaga nem sértheti alkotmányunk alapelveit, ezért ezeket az Oktatási Minisztérium felügyeli.

Egészségügy:

Államunkban az egészségügy kiemelten hangsúlyos terület. Az egészséggel való önrendelkezés emberi alapjog, ebben sem az állam sem más által senki nem korlátozható. Az orvosi alapellátás mindenki számára ingyenes, hangsúly a betegség megelőzésen van. A gyógyításban elsődlegesen a természetes, holisztikus szemléleten alapuló eljárásokat kell alkalmazni, invazív beavatkozások csak egészen súlyos, indokolt esetekben elfogadhatók.

Akik félelemkeltéssel, zsarolással, kirekesztéssel vesznek rá embereket bármilyen gyógymódra, Élet elleni bűncselekményt, adott esetben genocídium bűncselekményét követik el, és a szerint büntetendők.

Államunkban nem engedélyezhető egyetlen olyan egészségügyi beavatkozás sem, amely az emberi Élet szentségét háborítaná, genetikai rendszerébe művileg beavatkozva azt megmásítaná.

A Magyar Egészségügyi Hatóság vezetője, tagjai államunk lakosságát érintő egészségügyi vészhelyzetben is szakmai karrierjükkel, teljes vagyonukkal, és esetlegesen kényszermunka büntetés terhe mellett kötelesek felelni.

Szociális és családügy:

A Szakrális Magyarország államalakulata megkérdőjelezhetetlenül szociális, családcentrikus és gondoskodó. Számtalan módon támogatja az elesetteket és rászorulókat, senki nem éhezhet, fázhat, és nem lehet fedél nélkül.

A dolgozó emberek rekreációja és a családra fordítható ideje kiemelt fontosságú.

A Szakrális Magyarország fejlett nyugdíj és társadalombiztosítási rendszert tart fenn, és különösen megbecsüli a nőket és anyákat, hiszen az ő erejükön, jóllétükön és biztonságérzetükön múlik az elkövetkező nemzedékek egészsége, életereje.

Mezőgazdaság, élelmiszertermelés, vízgazdálkodás:

Élelmiszertermelésben csak a természetes, műtrágyázás mentes, GMO mentes, toxikus adalékmentes termelés és termékek fogadhatók el.

Tilos az állatok sanyargatása, az életükbe durván beavatkozó nagyüzemi tartásuk.

Védjük, óvjuk a természeti értékeket, a biódiverzitást, a vad- és halállományt.

Az erdők, fák védelme kiemelt fontosságú.

A felszíni és felszín alatti vizek tisztaságát óvjuk, vízelvezető csatornák és víztározók építése, fenntartása kiemelt állami feladat.

Média és kultúra:

Államunk elkötelezett a magyar jellegzetességű európai magas kultúra megtartásában és továbbadásában.

Fokozott ellenőrzéssel kell ügyelni, hogy romboló, deviáns és züllesztő minták ne kerülhessenek nyilvános terjesztésre semmilyen fórumon, különös tekintettel a fiatalság számára készülő tartalmakra.

Médiában a hírhamisítást, emberek megfélemlítését, rémhírterjesztést szigorúan tiltjuk és súlyosan büntetjük……….

Az Alkotmány teljes szövege itt 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!