Dávid és a Fricz Tamás

Mióta Dávid Ferenc a hivatalosan nem létező árnyékkormány neki ajándékba adott árnyékszékét elfoglalta, komolyan veszi színpadi szerepét. A DK-s Cárevics inspirálja az életében hosszan kalitkában tartott VOSZ főtitkárt, aki szerepében, csak azt csacsoghatta el, amit elnöke Demján Sándor engedélyezett. A helyzet nem változott, a kalitka maradt, viszont a mostani főnök és felesége imádja a papagáj típusú beosztottakat. Demján Sándor pontosan tudta, hogy mire képes Dávid és az őt megillető bürokrata szerepében tartotta. Mostanában mindennap kiderül, hogy Dávid mindenhez ért, nem kicsit, nagyon. Magas lóról kritizálja a kormányt, a nemzethez hű honfitársait, még akkor is, ha azok szakmájukat kiváló szinten képviselik.

Szolgai alkat, számára a Gyurcsány házaspár egyelőre nyitva tartja a kalitka ajtaját, szabadon handabandázhatja nem apró ostobaságait, tény azonban, hogy erre csak a megvásárolt Soros-féle médiumok a vevők. A magyarság szemében köztiszteletben álló gazdasági guru Demján Sándor halála után a VOSZ közössége minősítette őt és kiebrudalta. Polihisztor Dávidunk belekötött Fricz Tamás politológus EU-val kapcsolatos Mandinernek adott nyilatkozatába. Módszere a tipikus ellenzéki szövegértelmezés, de ezt már megszoktuk. Slusszpoénja „mi maradunk” íme a királyi többes, arról szólva, hogy a politológus felvetette az unióból való kilépés lehetőségét.

Megnyugtatásul jelezzük, hogy jelen helyzetben úgy ítéljük, hogy ők mennek és mi maradunk. Van feladatunk, mert tudjuk, hogy Európa népei egyre jobban megelégelik az uniós bürokrácia elhamarkodott és pártérdekű lépéseit. Az unió reformokra szorul, ezt kívánja a tagállamok polgárainak többsége.

A hatalomért, hazát kiárusítókra, második hazánkat Európát is figyelembevéve nincs szükség, Cárevicset idézve: „akinek nem tetszik, el lehet menni” – szerintünk most azonnal, – mert jobb, mint elvezetve.

Fricz Tamás igaz hazafiként, szakmája kiváló ismerőjeként elemezte országunk helyzetét az uniós „baráti tűz” közepette. A brexit példája meggondolásra készteti a szuverén államok mindegyikét. Egyre inkább igaz akkor, amikor egyes szuverén államok polgárait ostobának nézik. A népfelség elve azonban legyőzheti a globalista politika machinátorait.

A CÖF-CÖKA szerint nem elfogadható az USA típusú föderáció, hiszen ez már ott is túlhaladott és nem nyerő. A jövő szuverén nemzetek szubszidiaritása mellett biztosított szövetség, ez a forma a mai demokrácia felfogások között is a legértékesebbnek tekinthető.

Dávid Ferenc szolgai élethez szokott, ez számunkra nem zavaró tényező. Fricz Tamásnak viszont nincs szüksége cipőtisztítódoboz hordozókra.

Megállapításom, hogy a fentiekben értékelt Dávid láhatóan nem azonos azzal, aki képes volt Góliátot legyőzni.

 

Csizmadia László

Európa jövője polgárainak kezében van jó helyen

A világ politikai és gazdasági helyzete folyamatosan változik. A jelenség követése nem egyszerű. Az Európai Unió intézményrendszere e tekintetben a rábízott feladatokat képtelen megoldani. Az intézményben feladatot kapott kontraszelektált politikusok szemén a hályog vastagodik. Bumeráng típusú döntéseket hoznak. Ezzel szemben érdeklődést mutatnak a fizetett lobbitevékenység irányába, amely egyesekre rásüti a korrupció gyanúját. Európa civiljeinek fájó, hogy a rossz döntések sorozatát az európai polgárok adóiból teszik.

Európa gazdaságai szenvednek, a magas infláció és az energiaválság mindenkinek, de leginkább a szegénységben élőknek éles fájdalmakat okoz. Közben úgy tűnik, hogy az Európai Parlament, átlépve a ráruházott jogokat, hatalomszerzési manővereket indít és mára már feje tetejére állította az Unió alapszerződésében elfogadott intézményi hierarchiát.

Elfogadhatatlan, hogy a szövetségben lévő államok választói legitimitással felruházott vezetőinek döntési akaratát, kompetenciáját megfizetett lobbizó képviselők, a népfelség elvét megkerülve, elárulják.  Az Európai Parlamentben gyülevész módon összetartó ideológiai érdekeltségek többségi erejükkel szembe mennek a szuverén kormányokkal, hazájuk érdekeit félredobva tömik tele zsebeiket. Az sem ritka, lásd a Lengyelországot és Magyarországot érő támadásokat, hogy szankciós fenyegetőzéssel a regnáló kormányok megbuktatására szövetkeznek.

Az európai polgárság lehetősége, hogy a 2024-es uniós választásokon leváltsák a magatehetetlenné vált bürokraták széteső rendszerét. Az ET-nek a választások előtt szakértő munkacsoport létrehozásával, majd az EB bevonásával ki kell alakítania a képviselőválasztás új jogrendjét. Ennek lényege olyan felhatalmazás, amely az államok parlamentjeinek többségi akarata alapján végzi el a képviselőküldést.

Az új szabályozás lehetővé tenné, hogy megszűnjön az EU parlamentben a pártpolitika érdekű ideológiai csatározás. A pártok szabadon választhatósága és az így kialakuló erőviszonyok minden államban biztosítják, hogy a választások során a tagállamok polgárainak akarata szerint alakuljanak az erőviszonyok.

Alapkérdésnek tekinthető, hogy már most, tehát a választásokat megelőzően kidolgozásra kerüljenek a tagállamokra vonatkozó egységes és mindenkinek kötelező jogállamisági kritériumok. Ezt a szabályozást az Európai Tanács utasítására az Európai Bizottság jogi szakértőinek kell elvégezni úgy, hogy indokolt esetben az államok jogtörténeti hagyományai, esetlegesen nem sértve a többiek érdekeit, kivételt képezhessenek.

Az Európai Unió történelmi múltját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy munkájával akkor szolgálja a népfelség elvét és választói akaratát, ha a gazdaság primátusát elfogadva a politikai megnyilvánulásait elsősorban a külügy és a honvédelem szempontjaira összpontosítja. Alapvető nézőpontnak kell tekinteni, hogy az európai zsidó-keresztény civilizáció nyomán kialakult társadalom fejlettsége, figyelemmel a nemzetek szuverenitására, demokratikusabb és fejlettebb formája az államirányításnak, mint az USA típusú föderációs gyakorlat. Európai ilyen értelemben példa értékű. Nem szorul demokrácia exportra, kontinensünk nem válhat sem keletről, sem nyugatról érkező ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás áldozatává.

Európa összetartásának erősítése feltételezi, hogy az Unión kívüli országokat mielőbb közösségébe hívja. Ezzel új erőket szabadíthat fel. A belső határok megszűnése közös feladatot ad Európa határainak megvédésére, őrzésére. Az illegális gazdasági bevándorlás megszüntetése csak úgy valósulhat meg, ha az Unió a Közel-Kelet és Afrika rászoruló országainak segítő programját is előkészíti. Európa munkaerőhiányát, az ellenőrizetlen bevándorlást professzionális megszüntető intézkedésekkel alakíthatjuk ki. Az Európa számára szükséges munkaerőképzést a bevándorlást előtt a multinacionális cégek helyben biztosítsák, majd határozott időre szóló munkaszerződésekkel segítsék elő a munkaerőhiány pótlását.

A szövetséges szuverén államok civil társadalma nem tűrheti hazája belügyeibe és Európa jövőjébe történő, más kontinensekről irányuló beavatkozásokat. Európa önrendelkezési joga nem eladó. A Júdás-pénzeket mohón csipegető EP képviselők kiebrudalása időszerűvé vált. Közös Európánk hagyományait romboló idegen eszmék elutasítása az első lépés.

A 2024-es európai uniós választások előtt Európa választópolgárainak pontosan kidolgozott, a következő választásokig meghatározott stratégiát kell felmutatni. Polgáraink döntései csak így lehetnek megalapozottak, majd számukra követhetővé válik az Unió gazdasági és politikai taktikája.

Európa polgársága szabadságához ragaszkodik és nem kívánja felcserélni a mézesmadzagos szabadossággal még akkor sem, ha a világ egy százalékát képviselő pénzügyi hatalmasságok megpróbálják ráerőszakolni. A közerkölcs és jogszabályozás szinkronizálása elkerülhetetlen.

Európa, geográfiai helyzetéből kiindulva, ipari és mezőgazdasági fejlettségével, logisztikai képességével nagyhatalmi tényező. Merjünk nagyok lenni, amit csak úgy tehetünk, ha szilárdan a 450 millió európai polgár érdekeit képviselve saját erőnk tudatában bátran állítjuk, hogy „Semmit rólunk, nélkülünk!”

 

Csizmadia László

Piaci kofák el a kezekkel Európától!

A gazdasági bűnözők felső kategóriáját maffiózóknak nevezik. Módszereikkel behálózzák a világot. Mindenáron területi helyfoglalással biztosítják életterüket. A pénz és a hatalom megrögzött követői, a korrupció bajnokai. Jó esetben legfőbb ellenségük a gondoskodó állam, amelynek kötelessége polgárainak védelme.

A 21. század elején, új jelenség kibontakozásának vagyunk tanúi. Sok esetben házasságra lép a politika és a maffia. Feladatának tekinti a polgárt védő állami berendezkedés lazítását, esetleges felszámolását. Az Isten, haza, család törvényszerűséget tagadják, igyekeznek megvalósítani a maffiakormányzást, előkészítik a világkormányzás jövőjét.

Szuperideológiát fogadtatnának el, ahol Isten helyébe lép a pénzbirodalmat kézben tartó, szűk létszámú maffia.

Érezhető nyomulásuk fő állomása Európa. A kontinens elfoglalása egy világháború sikerével ér fel, különösen, mert ehhez a nemzeteket nem kell megnyerni. Szükség van azonban potom pénzért nemzetárulókra. Előhúzzák régi-új ideológiájukat, miszerint a népnek kell egy kis kenyérke meg a napi politikai cirkuszok. Szabadság helyett a szabadosságot kínálnak.

Európában láthatjuk, hogy folyamatossá vált a szabadság szeletelése, melynek következménye, hogy a világhatalmi vágy erősödik. Pislogó, vigyázó szemünk láttára a zöld- és posztliberális EU parlamenti képviselők egyengetik a pénzhatalmasok útját, szívesen teszik, mert nyitva a Júdás-pénzek bugyra.

A brüsszeli adminisztrációt az uniós polgárok adójából lehet fenntartani. Mostanra úgy tűnik, hogy ez drága mulatság, ami Európa polgárságának szegényedéséhez vezet. Életterünk elszívását nem nézhetjük tétlenül. A kitervelésben és a végrehajtásban résztvevők büntetést érdemelnek. Ez akkor következhet be, ha a választópolgárok 2024-ben végrehajtják az unió reformját, szavazataikkal értelmes, szakember gárdát küldenek önmaguk vezetésére. Nincs szükségünk arra, hogy a világ polgárai egy kézben tartott hatalom alatt egyesüljenek. A posztkommunista és álliberális pártok ezt az elvet vissza akarják hozni. Közép-Kelet Európa polgársága a szovjet elnyomás alatt majd fél évszázadig élők tapasztalták a Kolhoz-rendszert, amelynek lényege egy akolba terelni bennünket. Eszed, nem eszed, nem kapsz mást.

Európa ereje a szuverén nemzetek polgársága. Fejlettebb társadalmi szerkezet, mint az USA föderációs rendszere. Ezt tisztelni lehet, de utánozni hiba. Jól megvagyunk a zsidó-keresztény civilizáció Európában őshonos eredményeivel. Talán mi is ajánlhatnánk a rövid történelmi múlttal rendelkező USA-nak a nemzetek föderációja helyett államaik szuverenitásának kiterjesztését. Ezzel egyidőben a pénzhatalmasok megszelídítését, a népfelség elismerését és a szabad nemzetek egyre szorosabb, kölcsönös erőkre támaszkodó szövetségét.

 

Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Hűség és kofaszellem

A hazához hűnek lenni a legtermészetesebb dolog. Ezért fájdalmas dolog, ha polgártársaink e téren romboló tetteit kell számba venni. Felfogni is nehéz, hogy vannak köztünk, akik nemzetcsaládunk ezüstjét pártcélok, vagy egyéni boldogulásuk érdekében kiárusítják. Az olcsón eltékozolt vagyonra mindig akad vevő. A politikával kofáskodók nyílt piacot kaptak, melynek helye az Európai Parlament. A feketén szállított, hamis „árucikkek” itt kelendőek. E különös piac ellenőrzésére nincs lehetőség, mert akik ezt megtehetnék, kizártak a képviselők visszahívását illetően. A feketézők hátat fordítottak hazájuknak és a nekik bizalmat adó választópolgároknak. Pártjuk utasításai szerint, zavaros ideológiai nézeteik mellett besoroltak a meghasonlott parlementi frakciókba, és ott feloldódtak. A magyarországi ellenzéki pártok a hatalom visszaszerzéséért mindenre kaphatók. Képviselőik mandátumukat, a színpad háta mögött, akár ügynöki státuszra is cserélik. Magyarország és a magyarság érdekeit sutba vágva saját pecsenyéjüket sütögetik. Tudják, hogy itthon már nincs becsületük, így csak zöldmázas ultraliberális frakciótársaikkal és külföldi segítséggel térhetnek vissza a több mint 12 éve eltékozolt hatalomba.

Európa lakói ébredeznek és ez komoly akadály. Már górcső alatt tartják a szélsőséges birodalmi elképzeléseket. Az Unióban választók megkérdezését csak 2024-ig lehet halogatni. Tudják ezt a nemzetek elárulói, akik a fal mellett surrannak.

Úgy tűnik, a portéka kelendő. Az USA, kiszorulva a Közel-Keletről felismerte, hogy Kína és India nem megvehető. Afrika pedig szétszórt, követhetetlen magaviseletű, így Európát szemelte ki. Hatalmi pozícióinak stabilitását elősegítheti az önmaga jelentőségét fel nem ismerő Európa. A csatlóssá tétel a minimális cél. Erre mutat az orosz-ukrán háborúban látható szándék. A közel-keleti és afrikai illegális migránshullám, a covid-járvány és az orosz-ukrán háború hatására Európa vezetőinek figyelme megosztottá vált. Az Unió bürokratái a számukra kedvező megoldások könnyebbik felét választják, remélve elfuserált döntéseik jutalmazását, szolgálva az USA gazdasági érdekeit. Innen kezdve az újkori gyarmatosításról beszélhetünk, kialakítható az amerikai típusú föderális állam, ahol a vezető pozíciókat megkaphatják a szuverén nemzetek szétzúzását segítő kollaborálók.

2024-ben az EU-s választások kapcsán kontinensünk polgárainak jövőjéről is döntünk. Az ügy fontosságát jelzi, hogy a „felkészülési meccsek” már zajlanak. A balti országok NATO-ba terelése, a balkáni országok uniós csatlakozásának halogatása, valamint az orosz medve barlangjának szoros bekerítése előjáték.

Európa gyámság alá helyezése optimális atlanti szövetségi rendszerben elfogadhatatlan. A két világháború nagyhatalmak által kötött békeszerződései leckét szolgáltatnak.

Gyámság helyett maradjon a jól bevált Atlanti Szövetség.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

 

Semmit rólunk, nélkülünk!

A magyar lakosság komolyan gondolja ezt az igényt. Legutoljára az országgyűlési választásokon világosan üzente, hogy csak velünk. Hiba lenne azt feltételezni, hogy a többség véleményformálása pusztán pártszimpátiából ered. Állítom, hogy ez is szerepet játszik, mikor a szavazatokról döntünk, de a fő szempont az életminőség érzetéből fakad. Ha ez így van, akkor a kormányzati munka minőségének megítélése játssza a döntő szerepet. Ez így helyes!

Azt sem vitatom, hogy a demokrácia egyik lényeges eleme a létező pártpluralizmus. Azonban egyes pártok ideológiai szerepvállalása elsősorban a megkülönböztetést szolgálja, miközben mezük alatt a hatalom megszerzésében érdekeltek. Az országlás birtoklása után dől el, hogy mire képesek, szakmai felkészültségük, erkölcsi értékeik megfelelnek-e ígéreteik realizálására, a bizalmat adó többség igényeinek kiszolgálására.

Ez a többség naponta észleli a jó vagy rossz kormányzás tevőleges cselekvéseit. Nemcsak azt mondja, hogy nélkülünk semmit, de azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy csak velünk, a polgárok többségével lehet és kell döntéseket hozni, mert így várható el a végrehajtás össztársadalmi érdekű megvalósítása.

A polgárok éleslátása sorskérdéseik alakításához nélkülözhetetlen. Bölcsen jár el az a kormány, amely regnálása alatt folyamatosan kikéri az emberek véleményét és ahhoz igazodik. Itt keresendő a hosszú távú hatalombirtoklás és egyes pártok vezetőszerepének titka: hűség a bizalmat szavazó polgári többséghez.

A folyton változó világgazdaság történései azonnali reakciókat követelnek. Ilyenkor a jó kormányzás, küldetéséből fakadóan, követi választói érdekeit. Ha rosszul tenné dolgát, előtérbe helyezné hatalmi helyzetének megtartását. Úgy járna el, mint a hataloméhesek, tenné ezt mindenáron. Ők felélik az éléskamra készleteit, elképzelt szebb jövőjük érdekében idegenek előtt kinyitják az ajtót, lakomára invitálva őket.

A CÖF-CÖKA szellemi honvédői európai és magyar vonatkozásban is szembesülnek ezzel az átkos jelenséggel. Újkori gyarmatosítók és szolgálatukba szegődő hazaárulók munkálkodnak az európai civilizáció megsemmisítéséért.  Igaz, most az agressziót Oroszország kezdte, a helyzet kiprovokálásáért azonban az USA és az EU vezetése is jócskán hozzájárult. Elmulasztottuk a prevenciós lépéseket, elhanyagoltuk a béke megőrzését. Trianon figyelmeztet: a nemzetiségek eltüntetésére törekvők, akik közül sokan a két világháború nyerteseihez tartoztak, megéheztek és álmaik birodalmának rabjaivá váltak.

Európa teli éléskamra, és a két nép egymást pusztító háborújának eredménye az USA gazdasági érdekű globalizációjának kialakítása. Ennek legolcsóbb megvalósítása a proxy háború. A NATO vezetése kiváló szakemberekből áll, ugyanakkor az EU kótyagos megélhetési, kontraszelektált politikusai rozsdásodó garnitúrának számítanak. Mi mással magyarázható, hogy sakktáblát nyújtottunk a háborúhoz, és értelmetlen szankciókkal egyre gyengébbé tesszük Uniónk gazdaságát. Közel az idő, amikor nemzeti vállalataink csődjei terülj-terülj asztalkát nyújtanak a multik privatizációs szándékainak.

Állj és ne tovább! Kétségeink sem lehetnek afelől, hogy egy kelet-nyugati összecsapás Európa területén államaink lakosságát végzetesen érintené. Magyarországot tekintve nem feledjük, hogy a magyar őslakosságú Kárpátalja az odainduló ukrán családok menedékhelye, kormányunk bölcs döntésének eredményeként a háborúzó felek tűzmentes övezete.

Itthon Gyurcsányék úgy viselkednek, mint a vörös iszap. Előidézik a katasztrófát, majd megnehezítik a kormány munkáját, amely mindannyiunk érdekében a gazdaság eredményeinek fenntartására törekszik. Reggel, éjjel meg este az Európai Parlamentben és bizottságában eláni erővel törekszenek a magyar embereknek járó pénzek visszatartatására. Úgy tűnik, kevésnek bizonyultak az Amerikából érkező dollármilliárdok. Folyamatos tevékenységüket, amely a haza előre kiárusítását jelentette, most a kommunista uszítás megörökölt és megtanult módszereinek alkalmazásával folytatják. A magatehetetlen ellenzéki pártocskák begubóznak a DK-ba.

Már látható, hogy eljön az az idő, amikor az újjáalakuló Európai Unió rájön arra, hogy romlott, lejárt szavatosságú konzerveket nem érdemes a spájzban tartani, mert csak helyet foglalnak és senkinek sem kellenek.

A nemzetek Európa Uniója nem lehet fejnehéz. Attól lesz erős, hogy népeinek véleményét meghallgatja, és törekszik a belső és külső békesség kovászaként működni.

Csizmadia László